ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Χρήση Κοινοχρήστου χώρου Αιγιαλού και Παραλίας

  • Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013

O Δήμος Δωρίδος γνωστοποιεί σε όσους προτίθενται να κάνουν χρήση Κοινοχρήστου χώρου Αιγιαλού και Παραλίας για το έτος 2013 ,την υποχρέωση να εξασφαλίσουν την σχετική άδεια.

Προϋποθέσεις :

1. Ως πλέον απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η ύπαρξη εύρους του Αιγιαλού μεγαλύτερο των έξι (6) μέτρων.

Η μη ύπαρξη οφειλών προς τον Δήμο μας
Η καταβολή εξολοκλήρου του αναλογούντος ποσού

Δικαιολογητικά :

1. Αίτηση που χορηγείται από τις υπηρεσίες του Δήμου μας

υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη από την εφαρμογή «ΟΡΕΝ» της Κτηματολόγιο Α.Ε ,το οποίο ,σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας θα εκτυπώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο με υπόδειξη του χώρου από τον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται σε άλλη Δημοτκή ενότητα θα προσκομίζεται με ευθύνη του αιτούντα .Αιτήσεις χωρίς το παραπάνω υπόβαθρο δε θα γίνονται δεκτές .

Διαδικασία :

Ο Δήμος αποστέλλει στην Κτηματικη Υπηρεσία Ν.Φωκίδας την αίτηση και το υπόβαθρο από τον ορθοφωτοχάρτη με σχέδιο μισθωτηρίου, η οποία (Κτηματική Υπηρεσία ) υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών να ενημερώσει τον δήμο μας εάν συμφωνεί ή όχι .

Στην συνέχεια θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να καταβάλει ή όχι το αναλογούν τίμημα .

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι την ΚΥΑ Δ10Β1075164/2493ΕΞ2013-0/2/05/13 (ΑΔΑ :ΒΕΝΗΗ-ΣΜΥ) συνοδεύει παράρτημα στο οποίο αναφέρονται λεπτομερώς οι : επιτρεπόμενες χρήσεις ,η προσβασιμότητα –προσπελασιμότητα –σήμανση,η φύτευση, οι αρχές – προδιαγραφές χρήσης υλικών ,ο φωτισμός –ηχητικές εγκαταστάσεις ,οι περιορισμοί κατάληψης παραχωρηθείσας ζώνης Αιγιαλού και παραλίας ,7) η έδραση κατασκευών, στερέωση και πάκτωση αυτών .

Αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου ο κ. Σάττας Χαράλαμπος (22660 31100 εσωτ.4 )

Αρμόδια υπηρεσία για τον έλεγχο και τήρηση των σχετικών διατάξεων είναι η Κτηματική Υπηρεσία .

Ερατεινή 16/05/2013

Από τον Δήμο Δωρίδος