ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

  • Παρασκευή, 17 Μαΐου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Λιδωρίκι 17 Μαΐου 2013
Αριθ.Πρωτ. 5983

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Δ Ω Ρ Ι Δ Ο Σ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, ισογείου καταστήματος, που βρίσκεται στην Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος, εμβαδού 45 τ.μ. περίπου και αποτελείται από ενιαίο ισόγειο χώρο μετά τουαλέτας και τον συνεχόμενο στην πρόσοψη αυτού, στεγασμένο χώρο, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) 100,00 ευρώ.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος που βρίσκεται στο Ευπάλιο, στις 27 Μαΐου 2013, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα από 10.00 έως 11.00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81).
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 120,00 ευρώ υπέρ του Δήμου.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης (αριθ.3681/27-3-2013 με ΑΔΑ:ΒΕ26Ω9Ζ-ΙΝΛ) βρίσκονται στο Γραφείο γραμματείας (Δ/νση : Δήμος Δωρίδος, Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε.Ευπαλίου , 33056 Ευπάλιο ) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες : κα Π.Μηλιώνη και κα Π.Πενταγιώτη
Τηλέφωνο: 2634350015,2634350040
FAX: 2634051228
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον ορισμένο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Δωρίδος καθώς και στην Τ.Κ. Μοναστηρακίου (πρώην Κοιν. Κατάστημα) και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ