ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Aνάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της εργασίας ‘Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε.Ευπαλίου, Δ.Ε.Βαρδουσίων & Τ.Κ. Γλυφάδας, Τ.Κ.Ελαίας και Τ.Κ. Τριζονίων

  • Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Λιδωρίκι 23 Aπριλίου 2013
Αρ. Πρωτ. 4869

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3.Τις υπ’αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011,& ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού της εργασίας ‘Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε.Ευπαλίου, Δ.Ε.Βαρδουσίων & Τ.Κ. Γλυφάδας, Τ.Κ.Ελαίας και Τ.Κ. Τριζονίων (οικισμοί Χάνια, Σπηλιά).

Γνωστοποιούμε ότι την 26η Απριλίου 2013 ,ημέρα Παρασκευή , ώρα έναρξης 10:00 π.μ. ,θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή.

Η κλήρωση για την ανάδειξη της ως άνω, επιτροπής θα διενεργηθεί από τον Διευθυντή Διοικητικού του Δήμου Δωρίδος, Επαμεινώνδα Γουργουλέτη , ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Γεωργίου Κελαϊδώνη και Δέσποινας Τίτου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Δωρίδος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Διευθυντής
Επαμεινώνδας Γουργουλέτης