Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου A 9 Μαρτίου 2013

  • Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 0 22066
FAX: 2266 0 22393
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 5 Μαρτίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: 2765

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 9 Μαρτίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση – ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2013. (Εισηγητές: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης & Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Λύτρα Χρυσάνθη)
  2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (άρθρου 1 Π.Δ. 270/1981) για το έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
  3. Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 39,2 MW της εταιρείας «ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ ΑΒΕΕ» στη θέση «Γιδοβούνι» των Δήμων Σπερχειάδας Ν. Φθιώτιδας και Δωρίδος Ν. Φωκίδας. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
  4. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 217/31-10-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ρυμοτομικού σχεδίου Μοναστηρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
  5. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος κατ’ άρθρο 202 παράγρ. 2 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραχάλιος Δημήτριος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ