Ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Δωρίδος για το έτος 2013

  • Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Λιδωρίκι 11 Φεβρουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ. 1621

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3.Τιςυπ’αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011,ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της κατωτέρω επιτροπής:

Επιτροπή για τη διενέργεια δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Δωρίδος για το έτος 2013.

Γνωστοποιούμε ότι την 14η Φεβρουαρίου 2013 ,ημέρα Πέμπτη , ώρα έναρξης 11:00 π.μ. ,θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή.

Η κλήρωση για την ανάδειξη της ως άνω επιτροπής θα διενεργηθεί από τον Διευθυντή Διοικητικού του Δήμου Δωρίδος, Επαμεινώνδα Γουργουλέτη , ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Γεωργίου Κελαϊδώνη και Δέσποινας Τίτου.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Δωρίδος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Διευθυντής

Επαμεινώνδας Γουργουλέτης