ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΖΩΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΟΣΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013

  • Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Ταχ. Δ/νση : 330 53 Λιδωρίκι
Πληροφορίες: Μπάκας Ευθύμιος
Τηλ. 266350100 , 2266022066
Fax: 22660 22390

Λιδωρίκι 17/12/2012
Αριθ. πρωτ. 16084

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Δωρίδος

έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις α) των άρθρων 3 – 5 του Ν.Δ. 318/1969 , β) τον Ν.1080/80 (άρθρο 1), γ) το Β.Δ. 24-9/20-10-58 (άρθρα 5-10) δ) το Ν.Δ. 3033/1954 (άρθρα 5-7&57), ε) το Ν.Δ. 4260/1962 (άρθρο 32), στ) το Ν.Δ. 703/1970 (άρθρο 1), ζ) τον Ν.2130/93 (άρθρο 16&5), η) τον Ν. 3058/2010

καλώ

Όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες – κτηνοτρόφους ιδιοκτήτες – εκτροφείς ζώων (αιγοπροβάτων & βοοειδών), εφόσον επιθυμούν να τα εισάγουν στις δημοτικές βοσκές να υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση ως τον συνημμένο υπόδειγμα.

Επισημαίνονται τα εξής:

α) Η Αίτηση- Δήλωση (ως τον συνημμένο υπόδειγμα) πρέπει απαραίτητα να είναι συμπληρωμένη – ευανάγνωστα – σε όλα τα σημεία / ερωτήματα. Αιτήσεις-Δηλώσεις που δεν είναι συμπληρωμένες πλήρως θα θεωρούνται άκυρες.

β) Απαραίτητη προϋπόθεση εγκυρότητας και αποδοχής των Δηλώσεων είναι η προηγούμενη τακτοποίηση πάσης φύσεως οφειλών των ενδιαφερομένων, προς το Δήμο.

γ) Αιτήσεις-Δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να κατατεθούν στις Δημοτικές Υπηρεσίες της Έδρας (Λιδωρίκι), των Δημοτικών Ενοτήτων (Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Τολοφώνος) ή να αποσταλούν στην Έδρα του Δήμου με συστημένη επιστολή, υπόψη κ. Μπάκα Ευθυμίου.

δ) Οι Αιτήσεις – Δηλώσεις θα πρέπει να κατατεθούν ή ταχυδρομηθούν το αργότερο μέχρι 31/1/2013

ε) Αιτήσεις – Δηλώσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα θα θεωρηθούν άκυρες.

στ) Στις υποβαλλόμενες Αιτήσεις – Δηλώσεις θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά πρόσφατο απόσπασμα Μητρώου Εκμετάλλευσης Ζώων & βεβαίωση του οικείου κτηνιάτρου που θα εμφανίζονται ο αριθμός του Μητρώου το πλήθος των αιγών , προβάτων , βοοειδών , αλόγων με τις ανάλογες διακρίσεις (π.χ. μικρά , θηλάζοντα κ.τ.λ.)

Ο Δήμαρχος α/α

ΑΙΤΗΣΗ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ
(ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜ. ΒΟΣΚΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013)

Ο υπογεγραμμένος Δημότης του Δήμου …………………………
Επώνυμο……………………………..
Όνομα…………………… Όνομα Πατέρα……………………………………… Όνομα Μητέρας…………………………
Κάτοικος:…………………………………..
Τηλέφωνα:………………………………………………………………………….
Τ.Κ…………………….
Τόπος Γέννησης……………………… Ημερ. Γέννησης……………………
ΑΦΜ……………………………….. ΔΟΥ………………………………

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ότι από 01/01/2013 μέχρι 31/12/2013 θα εισάγω στις Δημοτικές Βοσκές της/του Τοπικής/ων Κοινότητας/ων τα παρακάτω ζώα:
α) Αίγες (Γίδια)
β) Πρόβατα
γ) Βοοειδή
δ)
Λιβάδια και θέση που θα βοσκηθούν:
α)
β)
Έχω προσλάβει ή θα προσλάβω ετεροδημότη Φύλακα-Ποιμένα τον κ. Επώνυμο………………………………………… Όνομα……………………………………………………………………. Όνομα Πατέρα…………………………….. Όνομα Μητέρας………………………… Α.Δ.Τ………………ΑΦΜ …………….
Τόπος Γέννησης………………………………… Τηλέφωνα…………………………………………………………………….. Ο Ετεροδημότης Φύλακας-Ποιμένας έχει Μικρά Ζώα (Αιγοπρόβατα)………… Μεγάλα Ζώα (Βοοειδή)……………..
Ο Αιτών / Δηλών

Συνημ.: Απόσπασμα Μητρώου &
Βεβαίωση Κτηνιάτρου.