Ανακοίνωση – Μέλη συγκρότησης Επιτροπών

  • Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Λιδωρίκι 21Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ. 16335

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3.Τιςυπ’αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011,ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των κατωτέρω επιτροπών:

Α. Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ

Β. Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ

Γ. Επιτροπής Παραλαβής Εργασίας ή Μεταφοράς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80

Δ. Επιτροπής παραλαβής έργων έτους 2012 (Π.Δ. 171/87)

Γνωστοποιούμε ότι την 27η Δεκεμβρίου 2012 ,ημέρα Πέμπτη , ώρα έναρξης 11:00 π.μ. ,θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις κατωτέρω επιτροπές (Η διαδικασία κλήρωσης για την κάθε επιτροπή θα ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης , με τη σειρά που αναγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση ) :

Α. Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, έτους 2013, σύμφωνα με τη διάταξη της του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ

Β. Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, έτους 2013, σύμφωνα με τη διάταξη της του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ

Γ. Επιτροπής Παραλαβής Εργασίας ή Μεταφοράς, έτους 2013, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80

Δ. Επιτροπής παραλαβής έργων, έτους 2013 (Π.Δ. 171/87)

Η κλήρωση για την ανάδειξη της κάθε, ως άνω, επιτροπής θα διενεργηθεί από τον Διευθυντή Διοικητικού του Δήμου Δωρίδος, Επαμεινώνδα Γουργουλέτη , ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Γεωργίου Κελαϊδώνη και Θεοδώρας Δούκα.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Δωρίδος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Ο Διευθυντής

Επαμεινώνδας Γουργουλέτης