ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΔΗΛΩΣΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΒΟΣΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ (ΔΒΟΣΚΗΣ 2013) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

  • Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Ταχ. Δ/νση : 330 53 Λιδωρίκι

Πληροφορίες: Μπάκας Ευθύμιος

Τηλ. 266350100 , 2266022066
Fax: 22660 22390

Λιδωρίκι 17/12/2012
Αριθ. πρωτ. 16084

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Δωρίδος

έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις α) των  άρθρων 3 – 5 του Ν.Δ. 318/1969 , β) τον Ν.1080/80 (άρθρο 1), γ) το Β.Δ. 24-9/20-10-58 (άρθρα 5-10) δ) το Ν.Δ. 3033/1954 (άρθρα 5-7&57), ε) το Ν.Δ. 4260/1962 (άρθρο 32), στ) το Ν.Δ. 703/1970 (άρθρο 1), ζ) τον Ν.2130/93 (άρθρο 16&5), η) τον Ν. 3058/2010

καλώ

Όλους τους ενδιαφερόμενους  δημότες – κτηνοτρόφους  ιδιοκτήτες – εκτροφείς ζώων (αιγοπροβάτων & βοοειδών), εφόσον  επιθυμούν να τα εισάγουν στις δημοτικές βοσκές να υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση ως τον συνημμένο υπόδειγμα.

Επισημαίνονται τα εξής:

α) Η Αίτηση- Δήλωση (ως τον συνημμένο υπόδειγμα)  πρέπει απαραίτητα να είναι  συμπληρωμένη – ευανάγνωστα –  σε όλα τα σημεία / ερωτήματα. Αιτήσεις-Δηλώσεις που δεν είναι συμπληρωμένες πλήρως θα θεωρούνται άκυρες.

β) Απαραίτητη προϋπόθεση εγκυρότητας και αποδοχής των Δηλώσεων είναι η προηγούμενη τακτοποίηση πάσης φύσεως οφειλών των ενδιαφερομένων, προς το Δήμο.

γ) Αιτήσεις-Δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να κατατεθούν στις Δημοτικές Υπηρεσίες της Έδρας (Λιδωρίκι), των Δημοτικών Ενοτήτων (Βαρδουσίων, Ευπαλίου, Τολοφώνος) ή να αποσταλούν στην Έδρα του Δήμου με συστημένη επιστολή, υπόψη κ. Μπάκα Ευθυμίου.

δ) Οι Αιτήσεις – Δηλώσεις θα πρέπει να κατατεθούν ή ταχυδρομηθούν το αργότερο μέχρι 31/1/2013

ε) Αιτήσεις – Δηλώσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα θα θεωρηθούν άκυρες.

στ) Στις υποβαλλόμενες  Αιτήσεις – Δηλώσεις θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά πρόσφατο απόσπασμα Μητρώου Εκμετάλλευσης Ζώων  & βεβαίωση του οικείου κτηνιάτρου που θα εμφανίζονται ο αριθμός του Μητρώου το πλήθος των αιγών , προβάτων , βοοειδών , αλόγων με τις ανάλογες διακρίσεις (π.χ. μικρά , θηλάζοντα κ.τ.λ.)

Ο Δήμαρχος  α/α

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ

(ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ  ΔΗΜ. ΒΟΣΚΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013)

Ο υπογεγραμμένος Δημότης του Δήμου  …………………………

Επώνυμο……………………………..

Όνομα…………………… Όνομα Πατέρα………………………………………  Όνομα Μητέρας…………………………

Κάτοικος:…………………………………..

Τηλέφωνα:………………………………………………………………………….

Τ.Κ…………………….

Τόπος Γέννησης……………………… Ημερ. Γέννησης……………………

ΑΦΜ……………………………….. ΔΟΥ………………………………

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

  1. Ότι από 01/01/2013 μέχρι 31/12/2013 θα εισάγω στις Δημοτικές Βοσκές της/του Τοπικής/ων Κοινότητας/ων τα παρακάτω ζώα:

α) Αίγες (Γίδια)

β) Πρόβατα

γ) Βοοειδή

δ)

  1. Λιβάδια και θέση που θα βοσκηθούν:

α)

β)

  1. Έχω προσλάβει ή θα προσλάβω ετεροδημότη Φύλακα-Ποιμένα τον κ. Επώνυμο………………………………………… Όνομα……………………………………………………………………. Όνομα Πατέρα…………………………….. Όνομα Μητέρας………………………… Α.Δ.Τ………………ΑΦΜ …………….

Τόπος Γέννησης…………………………………  Τηλέφωνα…………………………………………………………………….. Ο Ετεροδημότης Φύλακας-Ποιμένας έχει Μικρά Ζώα (Αιγοπρόβατα)………… Μεγάλα Ζώα (Βοοειδή)……………..

Ο Αιτών / Δηλών

Συνημ.: Απόσπασμα Μητρώου &

Βεβαίωση Κτηνιάτρου.