Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28/11

  • Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 23 Νοεμβρίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 15109

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 28 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κανονισμός Ύδρευσης Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Γκόλφης Γεώργιος)
2. Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
3. Αποδοχή παραχώρησης χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα στο Λιδωρίκι. (Εισηγητής: Δήμαρχος)
4. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής ταμιευτήρα Μόρνου». (Εισηγητής: Δήμαρχος)
5. Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δωρίδος». (Εισηγητής: Δήμαρχος)
6. Πρόσληψη δικηγόρου στο Δήμο Δωρίδος με έμμισθη εντολή. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καραχάλιος Δημήτριος)
7. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έργων και ψήφιση πιστώσεων. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Χασούρας Ξενοφών)
8.Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
9. Έγκριση μετακίνησης αιρετών του Δήμου μας στην Λαμία, για συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
10. Έγκριση μετακίνησης αιρετών του Δήμου μας στην Αθήνα, για συμμετοχή τους
στο Έκτακτο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος
Κων/νος)
11. Καθορισμός τελών ύδρευσης για το οικ. έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
12. Καθορισμός τελών αποχέτευσης για το οικ. έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
13.Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το οικ. έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
14. Καθορισμός τελών κοιμητηρίων για το οικ. έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
15. Καθορισμός συντελεστών δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας για το οικ. έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
16. Καθορισμός συντελεστή Τ.Α.Π. για το οικ. έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
17. Καθορισμός τελών διαφήμισης για το οικ. έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
18.Καθορισμός δικαιώματος βοσκής για το οικ. έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
19. Καθορισμός τελών άρδευσης για το οικ. έτος 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
20.Επιβολή τέλους παρεπιδημούντων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
21.Επιβολή φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)
22.Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντωνόπουλος Κων/νος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ