ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ Δ.Δ. ΚΑΜΠΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΤΕΙΧΙΟΥ,ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ»

  • Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ)

4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3
«ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΤΡΟ 322
«Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών»

Η Πίστωση προέρχεται από το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑ282/8 κωδικός έργου 2012ΣΕ28280082)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:14715

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Της πράξης:

«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ Δ.Δ. ΚΑΜΠΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΤΕΙΧΙΟΥ,ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ»

Ο Δήμος Δωρίδος διακηρύττει ότι την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Δωρίδος στο Λιδωρίκι, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν. 3669/08, Ν. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν.2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ Δ.Δ. ΚΑΜΠΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΤΕΙΧΙΟΥ,ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» Ο κωδικός Ο/Π/Σ/Α.Α. του έργου είναι: 176789 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ Δ.Δ. ΚΑΜΠΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗΣ, ΤΕΙΧΙΟΥ,ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΙΔΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ»

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με προϋπολογισμό 38.480,76ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ, με προϋπολογισμό 174.524,26ΕΥΡΩ(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) γ) κατηγορία ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ με προϋπολογισμό 338.067,86ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) δ) κατηγορία εργασίες πρασίνου με προϋπολογισμό 4.572,41ΕΥΡΩ(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) ε) εργασίες δικτύων (υδραυλικά- ηλεκτρικά) με προϋπολογισμό 73.495,64ΕΥΡΩ(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) και στ) εργασίες εξοπλισμών με προϋπολογισμό 9.375,36ΕΥΡΩ(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 23/10 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δελφών, ανέρχεται στο ποσό των 638.516,29ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 816.382,51 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Δωρίδος ,στο Λιδωρίκι, Τ.Κ. 33053, καθώς και από τα γραφεία της Δ.Ε.Ευπαλίου, στο Ευπάλιο (Δ/νση 33 056 Ευπάλιο), μέχρι τις 29 Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις:

1.Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η (ή μεγαλύτερη) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ1

β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2 Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 (ή μεγαλύτερη)του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ΄ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 12.770,33 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δήμο Δωρίδος. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι τετρακόσιες πενήντα (450) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΄΄ Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2011 ΄΄ με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Α/Α. και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑΕ 282/8)

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή, και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Δωρίδος (Δ.Ε. Ευπαλίου), αρμόδιος Υπάλληλος Παρθενία Μηλιώνη (τηλ.:2634350015, Φαξ: 2634051228) και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δωρίδος αρμόδιος Υπάλληλος Τραχανάς Κων/νος (τηλ.:2266350114, Φαξ: 2266022390), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Λιδωρίκι, 13/11/2012
Ο Δήμαρχος Δωρίδος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ