ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ δύο (2) επιβατηγών οχημάτων.

  • Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Λιδωρίκι    2/11/2012
Αριθ. Πρωτ. 14332

ΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ δύο (2) επιβατηγών οχημάτων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95
2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ
3) Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του  Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B)
4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου,  και τον Κ.Α. 10-7132.001 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 22.000,00 ΕΥΡΩ για την «Αγορά αυτοκινήτων για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου».
5) Την ανάγκη του Δήμου για  την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
6) Την 121/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε πίστωση 22.000,00 ευρώ , εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού και καθορίστηκαν οι όροι πρόχειρου διαγωνισμού.
7) Τον Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια δύο (2) επιβατηγών οχημάτων, νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας ,ενδεικτικού προϋπολογισμού  22.000 ευρώ με το ΦΠΑ.

Β) Οι όροι του διαγωνισμού είναι οι εξής:

1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15η Νοεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης) στο Δήμο Δωρίδος (Λιδωρίκι), ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού

2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ’ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

3) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

4) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού  μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον  του τελευταίου τριμήνου, από  το οποίο προκύπτει ότι δεν  έχουν καταδικασθεί για αδίκημα  σχετικό με την άσκηση της  επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

3. Πιστοποιητικό που  εκδίδεται από αρμόδια κατά  περίπτωση αρχή, από το οποίο  να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι  ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων 3 και 4 εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

4. Πιστοποιητικό του  οικείου Επιμελητηρίου με το  οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή  τους σ’ αυτό και το ειδικό  επάγγελμα τους ή βεβαίωση  άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή .

5. Εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος ή άλλου νομικού προσώπου ύψους 5% επί του προϋπολογισμού , ήτοι € 1.100,00.

Ο Δήμος επιφυλάσσεται  να ζητήσει οποιοδήποτε από το δικαιολογητικά που αναφέρονται  στο άρθρο 7 και 9 παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ , εφόσον το κρίνει αναγκαίο.

Επίσης,  οι συμμετέχοντες πρέπει επί ποινή  αποκλεισμού να καταθέσουν με τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους και τις  παρακάτω δηλώσεις :

1. Δήλωση του Ν. 1599/86 του διαγωνιζόμενου ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και τους αποδέχεται χωρία καμία επιφύλαξη.

2.     Δήλωση  του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει  στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους  έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού  από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

3.     Δήλωση  του Ν. 1599/86 στην οποία θα αναφέρεται  ο χρόνος εγγύησης των προσφερόμενων  ειδών και στην οποία ο διαγωνιζόμενος  θα εγγυάται την άμεση αποκατάσταση  τυχόν βλαβών ή προβλημάτων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Δήμου, δωρεάν, για το χρόνο εγγύησης.

5) Οι  προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται δύο υποφάκελοι  ,εκ των οποίων ο ένας θα περιλαμβάνει τα Τεχνικά χαρακτηριστικά και ο άλλος την οικονομική προσφορά των υποψήφιων προμηθευτών σε δικό τους έντυπο.

6) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων.

7) Οι προσφορές παραλαμβάνονται από το Δήμο Δωρίδος  που διενεργεί το διαγωνισμό και μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στη διεύθυνση Δήμος Δωρίδος – 33 053 Λιδωρίκι (Δημ. Κατάστημα Λιδωρικίου) στο Γραφείο πρωτοκόλλου  Αρμόδιος Κος Γουργουλέτης Επαμεινώνδας , με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία ,με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα , επιστρέφονται, όπως επίσης και οι προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές.

8) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 60 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

9) Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που σύμφωνα με τις εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές προσφέρει συνολικά για δύο (2) όμοια οχήματα τη χαμηλότερη τιμή .

10) Η παράδοση των αυτοκινήτων θα γίνει εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

11) Η πληρωμή ολόκληρης της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνει άμεσα, με την παράδοση, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

12) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο.

13) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α..

14) Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργειά του,  και θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου και στο «Πρόγραμμα Διαύγεια».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ