ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ

  • Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/νση : Λιδωρίκι Τ.Κ. 33 053

Λιδωρίκι 1/10/2012
Αριθ.Πρωτ. 12896

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση της εργασίας
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ».

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, θα προχωρήσει στην επιλογή αναδόχου για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ» προϋπ. € 5.000,00 με το ΦΠΑ ,με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά , με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού της εργασίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Ε.Δ.Ε. να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 10/10/2012 , ημέρα Τετάρτη, υποβάλλοντας σχετική σφραγισμένη οικονομική προσφορά και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος (Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου), υπεύθυνη κα Π. Μηλιώνη.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν Εργολάβοι Δημοσίων ‘Εργων ή κάτοχοι Βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος, αντίστοιχου των προς ανάθεση εργασιών, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εκτέλεση έργων, οι οποίοι μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Εργοληπτικό πτυχίο ή πιστοποιητικό εμπειροτέχνη ή βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος
Φορολογική ενημερότητα
Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ
Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση ούτε τους έχει επιβληθεί ποινή που να τους στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες και την παραλαβή της σχετικής τεχνικής περιγραφής της εργασίας και εντύπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2634 3 50015 κα Παρθενία Μηλιώνη.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους πίνακες ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου (Λιδωρίκι) και των Δημοτικών Ενοτήτων Ευπαλίου-Βαρδουσίων-Τολοφώνος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ