ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

  • Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Λιδωρίκι  28 Σεπτεμβρίου 2012
Αριθ.Πρωτ. 12787

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81).
β) τις διατάξεις του άρθρου 192 του Δ.Κ.Κ.
γ) την αριθ. 115/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
δ) την υπ’αρ. 42/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
ε) την υπ’αρ. 8390/26-6-2012 διακήρυξη δημοπρασίας.
στ) τα πρακτικά της δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 9-7-2012)
ζ) την υπ’αρ. 85/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 9-7-2012 δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων της Δ.Ε.Βαρδουσίων.
η)Το γεγονός ότι στη δημοπρασία της 9-7-2012 δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τους παρακάτω βοσκότοπους : 1. Τ.Κ.Αρτοτίνας (Λιβάδι Αγιος Κωνσταντίνος) και 2. Τ.Κ.Περιβολίου (λιβάδι Περιβολίου).

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω βοσκοτόπων και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην αρχική διακήρυξη δημοπρασίας με αριθμό 8390/26-6-2012:

{ Τοπικών Κοινοτήτων Αρτοτίνας και Περιβολίου } της Δ.Ε. Βαρδουσίων Δήμου Δωρίδος:

Τ.Κ. ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ:

1. Λιβάδι Αγιος Κων/νος με όρια : Διάσελο- Κομένο Κορίτσι- Λειβαρόρεμα- όρια Τ.Κ. Κυδωνιάς- Περδικόβρυση- Βασιλικό- Αετοφωλιά- Κορομηλιές- Άγιος Κων/νος- Αρέντα. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 1.090 ευρώ

Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ:
Λιβάδι Περιβολίου με όρια όπως τα όρια της πρώην Κοινότητας. Ως πρώτη προσφορά ορίζεται το ποσό των 382 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 2ο . Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στη Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος , στο Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής , την 10η Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 έως 11:00.

ΑΡΘΡΟ 3ο . Η μίσθωση αρχίζει την επόμενη μέρα από την υπογραφή της σύμβασης και θα ισχύει για όλο το έτος 2012.

ΑΡΘΡΟ 4ο .Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο κατά επάγγελμα κτηνοτρόφοι, δημότες ή ετεροδημότες και πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για παρακατάθεση σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζόμενου, ομολογιών του δημοσίου τραπέζης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το 1/10 του οριζόμενου στην διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς, που είναι γραμμένη σε κάθε τμήμα ξεχωριστά που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσό στο επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε. Στη δημοπρασία θα αποκλείονται και δεν γίνεται δεκτός όποιος κτηνοτρόφος οφείλει στο Δήμο μισθώματα ή δικαίωμα βοσκής παρελθόντων ετών.

ΑΡΘΡΟ 5ο. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει για τον σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

ΑΡΘΡΟ 6ο. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδοχικώς από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 7ο . Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8ο . Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τον κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 9ο. Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό που είναι γραμμένο σε κάθε ένα τμήμα χωριστά.

ΑΡΘΡΟ 10ο. Το μίσθωμα θα καταβληθεί εφάπαξ κατά την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΑΡΘΡΟ 11ο. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

ΑΡΘΡΟ 12ο. Ο Δήμος Δωρίδος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή λύση σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

ΑΡΘΡΟ 13ο. Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίσθηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 14ο. Ο Μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού, να προστατεύσει αυτό από κάθε καταπάτηση, να αναφέρει στο Δήμο τον κάθε τρίτο που εισέρχεται στον βοσκότοπο και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 15ο. Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

ΑΡΘΡΟ 16ο. Ο Δήμος Δωρίδος διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει δικαίωμα αυθαίρετης βοσκής στον μισθωτή όταν βόσκει σε τμήματα που δεν έχει μισθώσει και σε κάθε τρίτο που εισάγει τα ζώα του στους βοσκήσιμους τόπους των ανωτέρω Τ.Κ, να επιβάλλει πρόστιμο ίσο με το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 17ο. Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή, όπως επίσης και η χρήση των βοσκοτόπων από άλλο μισθωτή, χωρίς την έγγραφη άδεια του Δήμου Δωρίδος. Ο μισθωτής υποχρεούται να αναφέρει στον Δήμο Δωρίδος, εντός τριών ημερών, τον κάθε παρανόμως εισερχόμενο στους Δημοτικούς βοσκότοπους.

ΑΡΘΡΟ 18ο. Η διακήρυξη του Δημάρχου θα δημοσιευθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου, των Τοπικών Κοινοτήτων καθώς στους πίνακες ανακοινώσεων των όμορων Δήμων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ