Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 28/09/12

  • Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132

Λιδωρίκι, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Αριθ. Πρωτ.: 12531

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)
E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 28 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αγορά κτιρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Δήμαρχος Καπεντζώνης Γεώργιος)
2. Ορισμός επιτροπής καταμέτρησης εκτίμησης ακινήτου για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου. (άρθρο 7 Π.Δ. 270/81). (Εισηγητής: Δήμαρχος Καπεντζώνης Γεώργιος)
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ψήφιση των πιστώσεων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
4. Έγκριση μελέτης «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Ερατεινής» με Αρ. Μελ. 29/2012. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Τριανταφύλλου Ιωάννης)
5. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης μικρών έργων της Δ.Ε. Βαρδουσίων Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Τριανταφύλλου Ιωάννης)
6. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από κατολισθητικά φαινόμενα στην Τ.Κ. Φιλοθέης Δ.Ε. Ευπαλίου» του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Τριανταφύλλου Ιωάννης)
7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού) του έργου «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Τολοφώνος» με Αριθ. Μελέτης 11/2011. (Εισηγητής: Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας Τριανταφύλλου Ιωάννης)
8. Επιστροφή ποσών από αχρεωστήτως καταβληθέντα παράβολα αλλοδαπών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
9. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Ευπαλίου Δήμου Δωρίδος Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
10. Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Δωρίδος για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
11. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή σε Λαϊκή Αγορά, στον κ.Παναγιωτόπουλο Νικόλαο του Αλεξάνδρου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
12. Χρηματικοί κατάλογοι τελών ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Ευπαλίου και Τολοφώνος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
13. Αίτηση Σιώκου Γεωργίου του Ιωάννη για διαγραφή χρεών και προσαυξήσεων (Τέλη ύδρευσης περιόδου 2004-2011, ακινήτου του πατρός του Ιωάννη, στην Τ.Κ. Διακοπίου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
14. Αίτηση Τζίβελου Νικολάου του Ανδρέα για διαγραφή χρεών και προσαυξήσεων. (Τέλη ύδρευσης περιόδου 2003-2010, ακινήτου της μητρός του Κων/νας, στην Τ.Κ. Δάφνου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
15. Αίτηση Κλώσσα Κων/νου του Γεωργίου για διαγραφή χρεών και προσαυξήσεων. (Τέλη ύδρευσης περιόδου 2004-2008, ακινήτου του «σταύλου» στην Τ.Κ. Λιδωρικίου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
16. Αίτηση Ντέκα Ασπασίας του Γεωργίου για διαγραφή χρεών και προσαυξήσεων. (Τέλη άρδευσης περιόδου 2011 στην Τ.Κ. Κονιάκου). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
17. Αίτηση Υφαντή Ανδρέα του Νικολάου για διαγραφή προσαυξήσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ. Γλυφάδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
18. Αίτηση Μανωλίδη Γεωργίου του Ηλία για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ. Γλυφάδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
19. Αίτηση Παρασκευά Ηλία του Αναστασίου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ. Καλλιθέας και επανυπολογισμός κατανάλωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
20. Αίτηση Αναγνωστοπούλου Παναγιώτη του Κων/νου για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης Τ.Κ. Καλλιθέας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
21. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για την υλοποίηση της έρευνας με τίτλο «Έρευνα υδρογεωλογικών συνθηκών και διαχείρισης υδατικού δυναμικού Δημοτικής Ενότητας Βαρδουσίων». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
22. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ