Περίληψη Διακήρυξης Επαναλήπτικού Διαγωνισμού απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

  • Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Λιδωρίκι 30 Ιουλίου 2012
Αριθ.Πρωτ. 10189

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης (ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ) τμημάτων αιγιαλού – παραλίας, στην Τ.Κ. Καλλιθέας (Βάθη) και στην Τ.Κ Ευπαλίου (Παραθάλασσο), του Δήμου Δωρίδος.

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΔΩΡΙΔΟΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης (κατά τις διατάξεις εκμίσθωσης) αιγιαλού και παραλίας στις Τοπικές Κοινότητες : Α. Καλλιθέας (Βάθη) και Β. Ευπαλίου (Παραθάλασσο) ,του Δήμου Δωρίδος, ως εξής :

Τα παραχωρούμενα τμήματα αιγιαλού & παραλίας που βρίσκονται στις παραπάνω αναφερόμενες παραλίες είναι, κατά σειρά εκμίσθωσης:

1) Στην Τ.Κ Καλλιθέας (Βάθη)

Α. Για τοποθέτηση ομπρελών & ξαπλώστρων, 1 θέση ,150,00 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 900,00 € .

Β. Για τοποθέτηση αυτοκινούμενης καντίνας, 1 θέση, 10,00 τ.μ. ,με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 200,00€ .

2)Στην Τ.Κ.Ευπαλίου (Παραθάλασσο)

Α. Για τοποθέτηση εκμισθούμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής, 1 θέση, 30,00 τ.μ., με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς 300,00€.

Ο Διαγωνισμός θα είναι φανερός- πλειοδοτικός και θα γίνει στο Ευπάλιο την 6η του μήνα Αυγούστου του έτους 2012 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Ευπαλίου και ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Η διάρκεια της παραχώρησης με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης ορίζεται από την ημέρα της δημοπρασίας μέχρι 31-12-2012.

Για να γίνουν δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι στο διαγωνισμό πρέπει:

1) Να ασκούν συναφές, με την προς εκμίσθωση δραστηριότητα, επάγγελμα, στη διοικητική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου για τις θέσεις που βρίσκονται στη Δ.Ε. Ευπαλίου και στη διοικητική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος για τις θέσεις που βρίσκονται στη Δ.Ε.Τολοφώνος, όπως θα βεβαιώνεται από έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι με συναφές επάγγελμα στη διοικητική περιφέρεια των αναφερομένων παραπάνω Δημοτικών Ενοτήτων, γίνονται δεκτοί όσοι δραστηριοποιούνται εντός Νομού Φωκίδας.

2) να καταθέσουν στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας:

Α. ως εγγύηση γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για παρακατάθεση σ’αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται για εγγυοδοσίες, ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη ποσού ίσου με το ανωτέρω ποσοστό επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε.

Β. Φορολογική ενημερότητα.

Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

Δ. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο Δωρίδος.

Ε. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι οι δραστηριότητες που θα ασκούν δεν θα αναιρούν ούτε κατ’ελάχιστο τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αιγιαλού και παραλίας.

Ως κατώτατο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό ευρώ 900,00 για τη θέση των 150 τμ., τοποθέτησης ομπρελών & ξαπλώστρων , το ποσό ευρώ 200,00 για τη θέση τοποθέτησης αυτοκινούμενης τροχήλατης καντίνας , το ποσό ευρώ 300,00 για τη θέση (30τμ.)τοποθέτησης εκμισθούμενων θαλασσίων μέσων αναψυχής.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, η οποία αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ Β41ΛΩ9Ζ-ΒΒ4, βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου Δωρίδος στο Δημοτικό Κατάστημα Ευπαλίου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδια υπάλληλος Π.Μηλιώνη τηλ. 2634350015).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ