Συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για τη «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δωρίδος για το έτος 2012-2013

  • Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Λιδωρίκι 31 Ιουλίου 2012
Αρ. Πρωτ. 10225

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού για τη «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δωρίδος για το έτος 2012-2013».

Γνωστοποιούμε ότι την 3η Αυγούστου 2012 ,ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 11:00 π.μ. ,θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τριών (3) τακτικών και τριών (3)αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την ανωτέρω επιτροπή.
Η κλήρωση για την ανάδειξη της ως άνω, επιτροπής θα διενεργηθεί από τον Διευθυντή Διοικητικού του Δήμου Δωρίδος, Επαμεινώνδα Γουργουλέτη , ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Θεοδώρας Δούκα, Προϊσταμένης του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ιωάννη Τριανταφύλλου.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Δωρίδος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.
Ο Διευθυντής

Επαμεινώνδας Γουργουλέτης