Ανοιχτός Διαγωνισμός Μεταφοράς Μαθητών

  • Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Ο Δήμος Δωρίδος προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 257.323,90 € πλέον ΦΠΑ 13% και συνολική απαιτούμενη πίστωση 290.776,01 € με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δωρίδος, στο Λιδωρίκι, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στις 22 Αυγούστου 2012 ημέρα Τετάρτη με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών 10.00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β. Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ. Συνεταιρισμοί,

με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το σύνολο των δρομολογίων ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά.

Το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη του διαγωνισμού, διατίθενται από τη διεύθυνση τεχνικών έργων του Δήμου Δωρίδος,  πληροφορίες Τραχανάς Κων/νος τηλ. 22663 50114 και χορηγούνται μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου , η οποία θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του, Δ/νση και τηλέφωνα επικοινωνίας ( τηλ. και Fax αυτού) , εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης . Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε € 10,00.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών 2012
[gview file=”https://www.dorida.gr/wp-content/uploads/diakiriksi-analytiki.doc”]