Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου

  • Τρίτη, 03 Ιουλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Λιδωρίκι 2 Ιουλίου 2012
Αριθ.Πρωτ. 8738

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, ισογείου Καταστήματος επιφάνειας 60 τ.μ. περίπου, ιδιοκτησίας του Δήμου Δωρίδος, που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Τολοφώνος Δήμου Δωρίδος (πρώην Κοινοτικό Κατάστημα).

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος που βρίσκεται στην Ερατεινή, την 17η Ιουλίου 2012, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. ,ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 84,00 ευρώ υπέρ του Δήμου.

Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι δεν οφείλουν στο Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο γραμματείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες : Π.Μηλιώνη (Δήμος Δωρίδος -Δ.Ε.Ευπαλίου -33056 Ευπάλιο)
– Θ.Δούκα (Δήμος Δωρίδος -Δ.Ε.Τολοφώνος-33058 Ερατεινή)
Τηλέφωνα: 2634350015 – 2266032301 (εσωτ.3)
FAX: 2634051228 – 2266032323

Αντίγραφο της διακήρυξης, η οποία έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : Β414Ω9Ζ-Σ6Ω, χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ