Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «Aποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. Ευπαλίου και Τ.Κ. Γλυφάδας, Ελαίας και Τριζονίων (οικισμοί Χάνια ,Σπηλιά)».

  • Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Λιδωρίκι , 23 Μαΐου 2012

Αρ. Πρωτ: 6268

Περίληψη Διακήρυξης πρόχειρου δημόσιου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «Aποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. Ευπαλίου και Τ.Κ. Γλυφάδας, Ελαίας και Τριζονίων (οικισμοί Χάνια ,Σπηλιά)».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση εργασίας με τίτλο «Aποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. Ευπαλίου και Τ.Κ. Γλυφάδας, Ελαίας και Τριζονίων (οικισμοί Χάνια, Σπηλιά)», σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80 ,του Ν. 3463/06 ,του Ν.3731/08 ,για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 67.800,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται μέχρι την 1η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 (λήξη παραλαβής) , στο Δήμο Δωρίδος (Γραφείο Πρωτοκόλλου- Λιδωρίκι).
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια την 1η Ιουνίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 , στα γραφεία του Δήμου στο Λιδωρίκι από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου κατά τη συνεδρίαση της οποίας θα γίνει και η επιλογή του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/1980.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, επί ποινή αποκλεισμού, εργολάβοι αποκομιδής απορριμμάτων οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τουλάχιστον για την κατηγορία 20 «Δημοτικά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από βιομηχανίες και ιδρύματα περιλαμβανομένων μερών χωριστά συλλεγέντων» και οι οποίοι διαθέτουν τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για την εργασία αυτή. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον τρία (3) εγκεκριμένα οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων (απορριμματοφόρα) συνολικού όγκου χωρητικότητας τριάντα (30) m3 , εκ των οποίων το ένα όχημα να είναι μικρού μεγέθους μέγιστης χωρητικότητας μέχρι έξι (6) μ3 με δυνατότητα πρόσβασης σε στενά σημεία των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής:

1. Ακριβές αντίγραφο της αδείας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τουλάχιστον για την κατηγορία 20.
2. Βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα.
5. Ακριβή φωτοαντίγραφα Αδειών κυκλοφορίας καθώς και αποδείξεις καταβολής τελών κυκλοφορίας και ασφάλισης των οχημάτων που διαθέτουν κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, όπως αναφέρονται παραπάνω.

6. Σφραγισμένο φάκελο με τίτλο Οικονομική προσφορά για την εργασία «Aποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. Ευπαλίου και Τ.Κ. Γλυφάδας, Ελαίας και Τριζονίων (οικισμοί Χάνια ,Σπηλιά)» στον οποίο οι συναγωνιζόμενοι θα προσφέρουν μειοδοτική τιμή κατ΄ αποκοπή σε δικό τους έγγραφο.

Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ), ήτοι ποσού 1.200 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τις υπηρεσίες της έδρας του Δήμου (Δημαρχείο Λιδωρικίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο κ.Ιωάννη Τριανταφύλλου στο τηλ. 2266 3 50115 και fax 2266022390.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γεώργιος Νικ. Καπεντζώνης