Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 10/05/12

  • Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,
Διοικητικής Μέριμνας και
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266 3 50134
FAX: 2266 3 50132
E-mail: [email protected]

Λιδωρίκι, 11 Μαΐου 2012

Αριθ. Πρωτ.: 5422

ΠΡΟΣ:
Αποδέκτες
(όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
(όπως ο πίνακας προς κοινοποίηση)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 16 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή της με αριθ. 5261/11-4-2012 Απόφασης Ένταξης και των ειδικών όρων της πράξης με τίτλο «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των ορεινών όγκων Δ.Δ. Κάμπου, Φιλοθέης, Τειχίου, Παλαιοξαρίου και Ποτιδανείας της Δ.Ε. Ευπαλίου» Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής όρων ένταξής της. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 816.382,51 € από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εκτέλεση του έργου «Ανακαίνιση και Ανάπτυξη των ορεινών όγκων Δ.Δ. Κάμπου, Φιλοθέης, Τειχίου, Παλαιοξαρίου και Ποτιδανείας της Δ.Ε. Ευπαλίου» Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, και αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έργων οικ. έτους 2012 και ψήφιση της πίστωσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κων/νος)
3. Έγκριση κίνησης διαδικασιών και εξουσιοδοτήσεων για την πρωτοβουλία του Δήμου με σκοπό τη δημιουργία δικτύου αδελφοποιημένων Δήμων – Πόλεων με λίμνες στα πλαίσια του προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες 2007 – 2013. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κων/νος)
4. Υποβολή αίτησης – φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013 στην 6η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Στερεάς Ελλάδας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κων/νος)
5. Έγκριση της μελέτης «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. Δ.Ε. Τολοφώνος» με αριθμ. μελ. 9/2012. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Δημοτική οδοποιΐα Δήμου Τολοφώνος» με αριθμ. μελ. 56/2008. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
7. Παραλαβή της Αρχιτεκτονικής μελέτης «Κατασκευής πεζοδρομίων Κουκούρων – Κλήματος» Δ.Ε. Ευπαλίου του Δήμου Δωρίδος και υποβολή αίτηση χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» και στην Πρόσκληση με Κωδικό 47 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
8. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για την υλοποίηση της Πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Δωρίδος» στην υπ’ αριθμ. 2177/02.05.2012 Ανοικτή Πρόσκληση της ΜΟΔ Α.Ε. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Λύτρα Χρυσάνθη)
9. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Ευπαλίου» στην πρόσκληση 47/01.02.2012 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013». (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Λύτρα Χρυσάνθη)
10. Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων από Δ.Ε. Ευπαλίου & Τ.Κ. Γλυφάδας, Ελαίας και Τριζονίων (οικ. Χάνια, Σπηλιά)» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
11. Επί αιτήσεως κου Γεωργίου Ζωγράφου κατοίκου Τ.Κ. Ερατεινής. (Εισηγήτρια: Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ζουμά Βασιλική)
12. Ανάθεση στο Δήμο Δωρίδος της διεξαγωγής της ταμειακής υπηρεσίας του Συνδέσμου Διαχείρισης Σφαγείων Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)
13. Έγκριση Απολογισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Λιδωρικίου οικ. έτους 2010. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)
14. Έγκριση Απολογισμού Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Πεντάπολης οικ. έτους 2010. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)
15. Έγκριση Απολογισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λιδωρικίου οικ. έτους 2010. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)
16. Έγκριση Απολογισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πεντάπολης οικ. έτους 2010. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Τσώνος Θεόδωρος)
17. Αποδοχή παραίτησης του κ. Καραμπίνη Χρήστου από μέλος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Δ. και ορισμός αντικαταστάτη. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καραχάλιος Δημήτριος)
18. Λήψη απόφασης για χαρακτηρισμό πιστώσεων του προϋπολογισμού ως δεκτικών εκδόσεως Ενταλμάτων Προπληρωμής (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κων/νος)
19. Ψήφιση πιστώσεων Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2012, παρ. 3, άρθρου 158, Ν. 3463/2006. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
20. Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά, συνδρομητικές βάσεις πληροφοριών κ.λ.π. για το έτος 2012. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
21. Εκμίσθωση δημοτικού κτιρίου (πρώην κοινοτικό γραφείο Τολοφώνας) του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος)
22. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Δωρίδος και αναπληρωτή αυτού, για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών για θέματα αρμοδιότητας Υπολιμεναρχείου Γαλαξειδίου περί:
α) ταχύπλοων σκαφών και θαλασσίων μέσων αναψυχής
β) χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών
γ) ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
(Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Χαραλάμπους Εμμανουήλ)
23. Επιστροφή παραβόλων αλλοδαπών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
24. Απόσυρση οχήματος πρώην Κοινότητας Τρικόρφου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
25. Συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κων/νος)
26. Επανακαθορισμός δικαιώματος βοσκής για το έτος 2012. (Εισηγητής: Δημοτικός Υπάλληλος Λύρης Δήμος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ