Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου – οικισμός Τ.Κ. Πενταπόλεως

  • Πέμπτη, 03 Μαΐου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Λιδωρίκι 2 Μαϊου 2012
Αριθ.Πρωτ. 4925

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ ΔΩΡΙΔΟΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, ισογείου Καταστήματος, που βρίσκεται στον οικισμό της Τ.Κ. Πενταπόλεως (πλησίον της παιδικής Χαράς) της Δ.Ε.Λιδωρικίου, επιφάνειας 213,01 τ.μ. με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο μηνιαίο μίσθωμα) 250,00 ευρώ.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωρίδος που βρίσκεται στο Λιδωρίκι, την 15η Μαϊου 2012, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. ,ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 300 ευρώ υπέρ του Δήμου.
Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και βεβαίωση από την οικονομική υπηρεσία ότι δεν οφείλουν στο Δήμο Δωρίδος, καθώς και οι εγγυητές τους που θα υπογράψουν το πρακτικό της δημοπρασίας και το σχετικό συμφωνητικό. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται όλους τους όρους της διακήρυξης.
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο γραμματείας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες : Ευθύμιος Μπάκας
Τηλέφωνο: 2266022147
FAX: 2266022390
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στη διεύθυνση: Δήμος Δωρίδος – 33 053 Λιδωρίκι.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ