Ανακοίνωση – χρήση Αιγιαλού και Παραλίας , για το έτος 2012

  • Δευτέρα, 30 Απριλίου 2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΛΙΔΩΡΙΚΙ
Τ.Κ. 33053
ΠΛΗΡ: Ι . ΡΑΠΤΗΣ.
ΤΗΛ:2266350108
ΦΑΧ:2266022390

Λιδωρίκι 27 /04/2012
Αριθμ.Πρωτ: 4806

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Δωρίδος καλεί τους ενδιαφερόμενους – μη δικαιούχους απευθείας παραχωρήσης- που επιθυμούν να κάνουν χρήση Αιγιαλού και Παραλίας , για το έτος 2012 , να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , που αναφέρονται παρακάτω , μέχρι και της 14 -5-2012 ,ημέρα Δευτέρα , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , προκειμένου να προσδιορίσει [ο δήμος] τους προς παραχώρηση χώρους και προγραμματίσει την διεξαγωγή των προβλεπόμενων Διαγωνισμών.

Οι Αιτήσεις θα αναφέρονται στην παραχώρηση συγκεκριμένου Κοινόχρηστου χώρου Αιγιαλού και Παραλίας , για την ανάπτυξη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων [ξαπλώστρες ,ομπρέλες ,θαλάσσια σπόρ κτλ.

Οι αιτούμενοι προς παραχώρηση χώροι πρέπει να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις της ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15-4-2009 και του Ν. 2971/19-12-2001 και οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι και την ως άνω ημερομηνία, στους Εκπροσώπους ή Προέδρους των οικείων Τοπικών Κοινοτήτων .

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση των ενδιαφερομένων είναι
1. Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο θα εντοπίζεται και θα προσδιορίζεται ευχερώς και ευκρινώς ο αιτούμενος χώρος στο πλαίσιο της ευρύτερης γεωγραφικής/οικιστικής περιοχής

Οι Εκπρόσωποι των τ. κ. και τα Τοπικά Συμβούλια- διά των Προέδρων τους- θα διαβιβάσουν /καταθέσουν , μέχρι 21-5-2012 στις Υπηρεσίες του Δήμου , τις Αιτήσεις των ενδιαφερομένων , προκειμένου να παραπεμφθούν αρμοδίως στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Με τις Αιτήσεις οι Εκπρόσωποι και τα τ. Συμβούλια θα συνυποβάλλουν –με ιδιαίτερο έγγραφο – την άποψή του [έκφραση γνώμης] για το πλήθος και την θέση των χώρων της κοινότητάς των , που επιθυμούν να παραχωρηθούν/δημοπρατηθούν στα όρια της τ.κ. της ευθύνης τους , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .
Η παρούσα να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων προς γνώση των ενδιαφερομένων .

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ