Διαδικασία πιστοποίησης μη ύπαρξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών για έκδοση πάσης φύσεως αδειών ή βεβαιώσεων από τις Υπηρεσίες του Δήμου

  • Δευτέρα, 02 Απριλίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ.Δ/νση : 330 53 Λιδωρίκι
Πληροφορίες : Σπυριδούλα Πανουργιά
Τηλ : 26343 50031
Fax: 26340 51228
E-mail : [email protected]

Λιδωρίκι 27/3/2012
Αριθ. πρωτ. 3630
ΠΡΟΣ
Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ : Διαδικασία πιστοποίησης μη ύπαρξης βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών για έκδοση πάσης φύσεως αδειών ή βεβαιώσεων από τις Υπηρεσίες του Δήμου
ΣΧΕΤ. : Το αριθ. 285 άρθρο του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ.

Σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών ή βεβαιώσεων από Δήμους είναι η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
Ως εκ τούτου για να εκδοθεί εφεξής οποιαδήποτε άδεια (π.χ. κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, βοσκής, λειτουργίας καταστήματος, ανέγερσης ή κατεδάφισης κτιρίων, λειτουργίας μουσικών οργάνων, λαϊκών αγορών , διαμονής αλλοδαπών κ.α. όμοιες) ή βεβαίωση (για φορολογική χρήση, για επιδοτήσεις, για οικονομική ενίσχυση, παλαιότητας, κ.α. όμοιες), απαιτείται έγγραφη βεβαίωση από το Γραφείο Οικονομικών θεμάτων ανά Δ.Ε. του Δήμου περί μη ύπαρξης οφειλής στο όνομα του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου (Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας).
Η διαδικασία θα γίνεται ως εξής : Μετά την πρωτοκόλληση του αιτήματος, ο υπάλληλος που έχει χρεωθεί τον φάκελο θα διαβιβάζει αυθημερόν αντίγραφο της αίτησης με τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ. & Δ.Ο.Υ. του αιτούντος) στο ανά Δ.Ε. Γραφείο Οικονομικών θεμάτων, με το οποίο θα ζητείται Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας για την έκδοση άδειας ή της βεβαίωσης.
Εξυπακούεται ότι εάν ή όσο δεν εκδίδεται η βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας (λόγω ύπαρξης ανεξόφλητων βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών του αιτούντος) δεν θα κινείται η διαδικασία χορήγησης της άδειας ή της βεβαίωσης και δεν θα κινείται οποιαδήποτε διαδικασία για την χορήγησή της, ούτε θα εισάγεται θέμα σε συλλογικό όργανο (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).
Τέλος παρακαλούνται όλοι οι αποδέκτες της παρούσης να ενημερώσουν ενυπογράφως όλους τους εμπλεκόμενους υπαλλήλους ώστε να τηρούνται απαρέγκλιτα όλα τα ανωτέρω καθώς και οι έχοντες δικαίωμα ή καθήκον αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες που θα υπογράφουν τις σχετικές άδειες ή βεβαιώσεις να ελέγχουν την εφαρμογή τους.
Ο Δήμαρχος Δωρίδος