Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου 14/02

  • Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας : 330 53
Πληροφορίες : Χ. Μπάκας
Τηλέφωνο : 2266 3 50134
FAX : 2266 0 22390

Λιδωρίκι, 9 Φεβρουαρίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: 1802

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλισης Δημοτικού Συμβουλίου».

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Δωρίδος στο Λιδωρίκι στις 14 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30΄, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2012 (άρθρου 7 Ν. 2307/1995). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
2. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων για το έτος 2012 (Π.Δ. 171/1987) και ορισμός Δημοτικoύ Συμβούλου για τη συμμετοχή του στην επιτροπή παραλαβής εργασίας ή μεταφοράς (άρθρου 67 Π.Δ. 28/1980). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων για το έτος 2012 (άρθρου 1 Π.Δ. 270/1981) για το έτος 2012. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
4. Συγκρότηση επιτροπών (άρθρου 70 Ν. 3852/2010) για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρου 80 Ν. 3463/2006). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
5. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών Υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την παραλαβή προμήθειας υλικών, για το έτος 2012 (ΕΚΠΟΤΑ). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
6. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Δημοτικών υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών αυτών για την διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών για το έτος 2012 (ΕΚΠΟΤΑ). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
7. Συγκρότηση επιτροπής εισαγωγής ζώων στις δημοτικές βοσκές και ελέγχου αυθαιρέτου βόσκησης για το έτος 2011 (άρθρου 4 Ν.Δ. 318/1969). (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Κοκμοτός Αθανάσιος)
8. Συγκρότηση Επιτροπής τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων για την καταστροφή αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμία αξία (άρθρου 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ευσταθίου Ανδρέας)
9. Ορισμός εκπροσώπου, με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού χώρου ως πολυσύχναστου ή μη, για να θεωρηθεί ή όχι ως λουτρική εγκατάσταση (άρθρου 1 παρ. 1γ Π.Δ. 23/2000). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ράπτης Ιωάννης)
10. Παράταση προγραμματικών Συμβάσεων Δήμου Δωρίδος με Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (πρώην Ν.Α.Φ.), που έληξαν την 31-12-2011. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
11. Συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κων/νος)
12. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012-2013 στο Δήμο Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τσιλίκης Χρήστος)
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων και τοίχου αντιστήριξης οικ. Πηγής Κλήματος» με Α.Μ. 50/2009. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
14. Παράταση προθεσμίας για το έργο «Βελτίωση ύδρευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Τολοφώνος» με αριθ. μελέτης 17/2009. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
15. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Δημοτική οδοποιία Τ.Δ. Γλυφάδας» με αριθ. μελέτης 20/2010. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
16. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Δημοτική οδοποιία Τ.Δ. Γλυφάδας» με αριθ. μελέτης 15/2009. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιαμπέτσος Παναγιώτης)
17. Αλλαγή τίτλου της μελέτης «Συγκοινωνιακή μελέτη στο Τ.Δ. Ερατεινής» με αριθ. μελέτης 66/10 σε «Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Ερατεινής» της Δ.Ε. Τολοφώνας και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου» και στην Πρόσκληση με Κωδικό 47 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Χαραλάμπους Εμμανουήλ)
18. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (οικήματος Τ.Κ. Δροσάτου) Δ.Ε. Ευπαλίου Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Αντωνόπουλος Κων/νος)
19. Συμμετοχή του Δήμου Δωρίδος σε πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για πρόσληψη προσωπικού για εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία. (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος Καραχάλιος Δημήτριος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ