Ανακοίνωση για ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών επιτροπών

  • Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Λιδωρίκι 3 Φεβρουαρίου 2012
Αρ. Πρωτ. 1493

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)
3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των κατωτέρω επιτροπών:
Α. Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ
Β. Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ
Γ. Επιτροπής Παραλαβής Εργασίας ή Μεταφοράς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80
Δ. Επιτροπής Διαγωνισμού , για τη διενέργεια δημοπρασιών έργων συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Μ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008

Γνωστοποιούμε ότι την 8η Φεβρουαρίου 2012 , ώρα έναρξης 11:00 π.μ. ,θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις κατωτέρω επιτροπές (Η διαδικασία κλήρωσης για την κάθε επιτροπή θα ξεκινά αμέσως μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης , με τη σειρά που αναγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση ) :
Α. Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ
Β. Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών, σύμφωνα με τη διάταξη της του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ
Γ. Επιτροπής Παραλαβής Εργασίας ή Μεταφοράς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του Π.Δ. 28/80
Δ. Επιτροπής Διαγωνισμού , για τη διενέργεια δημοπρασιών έργων συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Μ.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του Ν. 3669/2008

Η κλήρωση για την ανάδειξη της κάθε, ως άνω, επιτροπής θα διενεργηθεί από την Προϊσταμένη των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, Σπυριδούλα Πανουργιά , ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Χαράλαμπου Μπάκα και Θεοδώρας Δούκα.
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου Δωρίδος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.

Η προϊσταμένη

Σπυριδούλα Πανουργιά