Ανακοίνωση για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

  • Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΛΙΔΩΡΙΚΙ 7/12/2011

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 17073

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2012για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.2. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).3. Την υπ’ αριθμ.22755/12-5-2011 Εγκριτική Απόφαση της Τετραμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει.4. Την υπ΄ αριθμ.23427/16-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.5. Την υπ΄ αριθμ.262/2011 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Δωρίδος.6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 2398/τΒ΄/27-10-2011).   7. Την υπ΄αριθμ.85/5-1-2012 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Δωρίδος περί ύπαρξης πιστώσεων.ΑνακοινώνειΤην   πρόσληψη,   με   σύμβαση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου   ορισμένου χρόνου,   συνολικά   τεσσάρων   (4)   ατόμων   για   την   κάλυψη   εποχικών   ή παροδικών αναγκών του Δήμου Δωρίδος που εδρεύει στο Λιδωρίκι , και συγκεκριμένα   του   εξής,   ανά   υπηρεσία,   έδρα,   ειδικότητα   και   διάρκεια σύμβασης,   αριθμού   ατόμων   (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),   με   τα   αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο