Προκήρυξη – Πρόσκληση δημοτικές βοσκές 2012

  • Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

 

 

Ταχ. Δ/νση : 330 53 Λιδωρίκι

Πληροφορίες: Μπάκας Ευθύμιος

Τηλ. 266350100 , 2266022066

Fax: 22660 22390

Λιδωρίκι 22/12/2011

Αριθ. πρωτ. 17832


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Δωρίδος

έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις α) των άρθρων 3 – 5 του Ν.Δ. 318/1969 , β) τον Ν.1080/80 (άρθρο 1), γ) το Β.Δ. 24-9/20-10-58 (άρθρα 5-10) δ) το Ν.Δ. 3033/1954 (άρθρα 5-7&57), ε) το Ν.Δ. 4260/1962 (άρθρο 32), στ) το Ν.Δ. 703/1970 (άρθρο 1), ζ) τον Ν.2130/93 (άρθρο 16&5), η) τον Ν. 3058/2010

καλώ

Όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες – κτηνοτρόφους ιδιοκτήτες – εκτροφείς ζώων (αιγοπροβάτων & βοοειδών), εφόσον επιθυμούν να τα εισάγουν στις δημοτικές βοσκές να υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση ως τον συνημμένο υπόδειγμα.

Επισημαίνονται τα εξής:

α) Η Αίτηση- Δήλωση (ως τον συνημμένο υπόδειγμα) πρέπει απαραίτητα να είναι συμπληρωμένη – ευανάγνωστα – σε όλα τα σημεία / ερωτήματα. Αιτήσεις-Δηλώσεις που δεν είναι συμπληρωμένες πλήρως θα θεωρούνται άκυρες.

β) Απαραίτητη προυπόθεση εγκυρότητας και αποδοχής των Δηλώσεων είναι η προηγούμενη τακτοποίηση πάσης φύσεως οφειλών των ενδιαφερομένων, προς το Δήμο.

γ) Αιτήσεις-Δηλώσεις υπογεγραμμένες από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να κατατεθούν στις Δημοτικές Υπηρεσίες της Έδρας (Λιδωρίκι), των Δημοτικών Ενοτήτων (Βαρδουσίων,Ευπαλίου,Τολοφώνος)ή να αποσταλούν στην Έδρα του Δήμου με συστημένη επιστολή, υπόψη κ. Μπάκα Ευθυμίου.

δ) Οι Αιτήσεις – Δηλώσεις θα πρέπει να κατατεθούν ή ταχυδρομηθούν το αργότερο μέχρι 31/1/2012

ε) Αιτήσεις – Δηλώσεις που θα να κατατεθούν εκπρόθεσμα θα θεωρηθούν άκυρες.

στ) Στις υποβαλλόμενες Αιτήσεις – Δηλώσεις θα επισυνάπτεται υποχρεωτικά πρόσφατο απόσπασμα Μητρώου Εκμετάλλευσης Ζώων & βεβαίωση του οικείου κτηνιάτρου που θα εμφανίζονται ο αριθμός του Μητρώου το πλήθος των αιγών , προβάτων , βοοειδών , αλόγων με τις ανάλογες διακρίσεις (π.χ. μικρά , θηλάζοντα κ.τ.λ.

Ο Δήμαρχος α/α

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥ

(ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜ. ΒΟΣΚΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012)

 

Ο υπογεγραμμένος Δημότης του Δήμου …………………………

Επώνυμο……………………………..

Όνομα…………………… Όνομα Πατέρα……………………………………… Όνομα Μητέρας…………………………

Κάτοικος:…………………………………..

Τηλέφωνα:………………………………………………………………………….

Τ.Κ…………………….

Τόπος Γέννησης……………………… Ημερ. Γέννησης……………………

ΑΦΜ……………………………….. ΔΟΥ………………………………

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

  1. Ότι από 01/01/2012 μέχρι 31/12/2012 θα εισάγω στις Δημοτικές Βοσκές της/του Τοπικής/ων Κοινότητας/ων τα παρακάτω ζώα:

α) Αίγες (Γίδια)

β) Πρόβατα

γ) Βοοειδή

δ)

  1. Λιβάδια και θέση που θα βοσκηθούν:

α)

β)

  1. Έχω προσλάβει ή θα προσλάβω ετεροδημότη Φύλακα-Ποιμένα τον κ. Επώνυμο………………………………………… Όνομα……………………………………………………………………. Όνομα Πατέρα…………………………….. Όνομα Μητέρας………………………… Α.Δ.Τ………………ΑΦΜ …………….

Τόπος Γέννησης………………………………… Τηλέφωνα…………………………………………………………………….. Ο Ετεροδημότης Φύλακας-Ποιμένας έχει Μικρά Ζώα (Αιγοπρόβατα)………… Μεγάλα Ζώα (Βοοειδή)……………..

Ο Αιτών / Δηλών

 

Συνημ.: Απόσπασμα Μητρώου &

Βεβαίωση Κτηνιάτρου.

Σχετικά αρχεία

Προκήρυξη – Πρόσκληση δημοτικές βοσκές 2012