ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

  • Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Λιδωρίκι 15 Δεκεμβρίου 2011
Αριθ. Πρωτ. 17462

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012»

Ο Δήμαρχος Δωρίδος ανακοινώνει ότι κατόπιν της με αρ.  108/11-11-2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προβαίνει στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση νέας προκήρυξης,    βάσει του άρθρου 25 του ΠΔ. 60/2007 , για την επιλογή αναδόχων  της σύμβασης «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» , για όσα δρομολόγια δεν υποβλήθηκαν προσφορές κατά την πρώτη δημοπράτηση που διεξήχθη στις 8/11/2011 και για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού και τα οποία θα ενσωματωθούν στην παραπάνω αναφερόμενη εργασία, βάσει του άρθρου 2 παρ.3 της ΚΥΑ αριθ. 35415/2011.
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διεξαχθεί στις  21 Δεκεμβρίου 2011 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στα γραφεία του Δημαρχείου Λιδωρικίου , ταχ. δ/νση : Λιδωρίκι , ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των σφραγισμένων προσφορών στο πρωτόκολλο του Δήμου, υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, με τους όρους που προβλέπει η διακήρυξη του διαγωνισμού, ορίζεται η 21η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 π.μ. .
Δικαίωμα συμμετοχής στην διαπραγμάτευση  έχουν:
α.    Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,
β.    Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
γ.    Συνεταιρισμοί,
με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων.
Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα των έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό, επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου,  στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Π.Δ.28/1980.
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 15 του Π.Δ. 28/1980, εγγύηση συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων που αφορά η προσφορά, και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών, από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη , Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, πληροφορίες κ. Τραχανάς Κωνσταντίνος, τηλ. 2266350114 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ