Εγκρίθηκε η μελέτη για την επισκευή της Αρχαιολογικής Συλλογής Λιδωρικίου

  • Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Μετά από απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Παύλου Γερουλάνου εγκρίθηκε η μελέτη για την επισκευή της Αρχαιολογικής Συλλογής Λιδωρικίου. Ευτυχή κατάληξη σε ένα πάγιο αίτημα του Λιδωρικίου που χρονολογείται τουλάχιστον από το 2008.
Ειδικότερα η απόφαση περιλαμβάνει: α) τη μελέτη των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών επισκευής του κτηρίου της αρχαιολογικής συλλογής Λιδωρικίου, Δήμου Δωρίδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και β) των τευχών δημοπράτησης και του προϋ­πολογισμού της μελέτης επισκευής που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (265.800,00 ευρω ) και αναλύεται ως εξής
– Ποσό των εκατόν σαράντα τριών χιλιάδων εξακοσίων οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών (143.608,70 ευρώ ) για οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.
– Ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (25.849,57 ευρω) για εργολαβικό όφελος.
– Ποσό τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (33.891,65 ευρω ) για απρόβλεπτες δαπάνες (20%).
– Ποσό των έξι χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (6.500,00 ευρω ) για απολογιστικές εργασίες.
– Ποσό των έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (6.247,64 ευρώ) για αναθεώρηση.
– Ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων δύο ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (49.702,44 ευρώ) για Φ.Π.Α. 23%.

Όπως αναφέρει η βουλευτής κα Παπαθανάση : «Το Μουσείο Λιδωρικίου διέκοψε τη λειτουργία του το 2008 προκειμένου να γίνουν εργασίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσίαζε το κτήριο όπου στεγάζονταν. Μετά την αντικατάσταση της στέγης του Μουσείου, ο Δήμος Λιδωρικίου συνέταξε τη μελέτη «Επισκευή κτηρίου Μουσείου Λιδωρικίου» γιατί το κτήριο παρουσίαζε σημαντικές φθορές και υπήρχε επιτακτική ανάγκη επισκευής καθώς ταυτόχρονα δεν υπήρχε κεντρική θέρμανση, ενώ στη συνέχεια αποφασίστηκε η ολοκλήρωση της εκπόνησης της μελέτης και της σύνταξης
των τευχών δημοπράτησης να γίνει από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥπουργείουΠολιτισμού. Έχει μεγάλη πολιτιστική αξία τόσο για ολόκληρο το Νομό Φωκίδας όσο και για το Λιδωρίκι, την έδρα του νέου Καλλικρατικού Δήμου Δωρίδας, ένα από τα σημαντικότερα Μουσεία του Νομού μας, το Μουσείο Λιδωρικίου να ανοίξει ξανά τις πόρτες του στο κοινό.»