Περίληψη Διακήρυξης Εκμίσθωσης Ακινήτου

  • Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/νση : Λιδωρίκι Τ.Κ. 33 053

Λιδωρίκι 18/11/2011
Οικ. Έτος 2011
Αριθ.Πρωτ. 16188

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ Δ Ω Ρ Ι Δ Ο Σ

 

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου, οικοπέδου έκτασης 2.500 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαλαμάτων Δ. Ε. Ευπαλίου (βόρεια του ‘γηπέδου Συνδέσμου’) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποθηκευτικός χώρος.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε.Ευπαλίου την 30η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. μέχρι 11:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ευρώ 95,00 υπέρ του Δήμου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία της Δ.Ε.Ευπαλίου , των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ