Επεκτάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Τολοφώνος

  • Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Δ/νση : Λιδωρίκι Τ.Κ. 33 053

Λιδωρίκι 18/11/2011
Οικ. Έτος 2011
Αριθ.Πρωτ. 16186

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος ΔΩΡΙΔΟΣ Ν.Φωκίδας, διακηρύσσει την με ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου : “ Επεκτάσεις εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Τολοφώνος» Α.Μ. 8/2011, προϋπολογισμού μελέτης 20.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ.

Η υπάρχουσα πίστωση ανέρχεται στο ποσό ευρώ 20.000,00 με το ΦΠΑ και προέρχεται από πιστώσεις τακτικά έσοδα.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί , με το σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» (άρθρο 5 Ν.3669/08), την 29η του μήνα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2011 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10η π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος στο Λιδωρίκι.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή, αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχ/σεις :

α. εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν Α1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.

β. προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ. προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις αντίστοιχες τάξεις και κατηγορίες πτυχίων με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί εγγυητική επιστολή 325,20 ευρώ που θα απευθύνεται προς το Δήμο Δωρίδος Ν.Φωκίδας.

Το σφραγισμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς , το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος (Δ.Ε.Ευπαλίου) μέχρι και την 24η Νοεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη (τηλέφωνο για πληροφορίες 2634350028).

Η δημοσίευση της παρούσας βαρύνει τον ανάδοχο.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ