Πρόγραμμα Εκδηλώσεων 28 Οκτωβρίου

  • Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2011

Πρόγραμμα 28 Οκτωβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται ο Πρόεδρος του Δ.Σ., οι κ.κ. Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πολιτιστικές, Διακστικές & Στρατιωτικές Αρχές, Πρόεδροι & Μέλη Τοπικών Συμβουλίων, τα σχολεία όλων των βαθμίδων, οι συγγενείς των θυμάτων πολέμου, Πρόεδροι Συλλόγων & Σωματείων καθώς και όλοι οι Δημότες να παραστούν στις εκδηλώσεις

Ο Δήμαρχος Δωρίδος
Γιώργος Καπεντζώνης

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ:
α. Οι κ.κ. Δ/ντές των Σχολείων παρακαλούνται να ορίσουν καθηγητή φυσικής αγωγής ως υπεύθυνο για την παρέλαση των τμημάτων και την εποπτείας τους.
β. Οι Διοικητές των Α.Σ. και των Α.Τ. παρακαλούνται να λάβουν τα σχετικά μέτρα που επιβάλλονται για την διεξαγωγή της παρέλασης.
I. ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Α. Γενικός σημαιοστολισμός της πόλης από την
ογδόη πρωϊνή ώρα της 27ης Οκτωβρίου μέχρι και
τη δύση του ηλίου της 28ης, των Δημόσιων Κατα-
στημάτων, Σχολείων, Νομικών Προσώπων, Οργα-
νισμών, Τραπεζών καθώς επίσης κεντρικών
δρόμων, πλατειών, οικιών και καταστημάτων.
Β. Φωταγώγηση όλων των Δημόσιων και Δημοτικών Καταστημάτων καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και
των Τραπεζών τις βραδινές ώρες της 27ης και
28ης Οκτωβρίου 2011


II. ΤΗΝ 27η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Εορτασμός της Εθνικής μας επετείου σε όλα τα
σχολεία της Δ.Ε. Λιδωρικίου Α/θμιας και Β/μιας
Εκπαίδευσης.


III.ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ 07.00: Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες του Ι.Ν.
Ζωοδόχου Πηγής Λιδωρικίου και όλων των εκκλησιών των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου.
ΩΡΑ 09.15: Προσέλευση των μαθητών των σχο-
λείων στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Λιδωρικίου πα-
ρουσία φιλαρμονικής του Πολιτιστικού Ομίλου
Λιδωρικίου.
ΩΡΑ 09.45: Προσέλευση του Δημάρχου, Αντιδή-
μαρχου καθώς και άλλων επισήμων προσκεκλημέ-
νων, στον Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Λιδωρικίου και
απόδοση τιμών από την Φιλαρμονική του Πολιτι-
στικού Ομίλου Λιδωρικίου.
ΩΡΑ 10.00 : Δοξολογία.
Εκφώνηση του Πανηγυρικού της ημέρας από την
καθηγήτρια κ. Βασιλική Κλειτσάκη.
Μετά το πέρας της δοξολογίας και την εκφώνηση
του πανηγυρικού οι επίσημοι θα μεταβούν στο
μνημείο των πεσόντων (Αλωνάκι) με την μουσική
κάλυψη της φιλαρμονικής του Πολιτιστικού Ομίλου Λιδωρικίου.
ΩΡΑ 10.30: Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των
πεσόντων της 28ης Οκτωβρίου 1940.
ΩΡΑ 10.40: Κατάθεση στεφάνων:
α) Δήμαρχος
β) Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
γ) Εκπρόσωπος Αντιπεριφερειάρχη Περ/κής
Ενότητας Φωκίδας.
δ) Πρόεδρος Τ.Κ. Λιδωρικίου
ε) Εθνική Αντίσταση
στ) Ανάπηροι Θύματα Πολέμου (Αντιδήμαρχος)
ζ) Διοικητής Α.Τ. Λιδωρικίου
η)Διοικητής Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λιδωρι-
κίου.
θ) Εκπρόσωπος Μαθητών Λυκείου Λιδωρικίου.
ι) Εκπρόσωπος Μαθητών Γυμνασίου Λιδωρικίου.
ια) Εκπρόσωπος Μαθητών Δημοτικού Σχολείου Λι-
δωρικίου
ιβ) Εκπρόσωπος Νηπιαγωγείου Λιδωρικίου.
ιγ) Εκπρόσωπος Παιδικού Σταθμού Λιδωρικίου.
ιδ) Πολιτιστικός Σύλλογος Λιδωρικίου.
ιε) Σύλλογος Λιδωρικιωτών “Γκίωνα”.
ιστ) Πολιτιστικός Όμιλος Λιδωρικίου.
IV.
α. Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
β. Εθνικός Ύμνος
γ. Λήξη τελετής και αναχώρησης των επισήμων
για το χώρο διεξαγωγής της παρέλασης.
ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ: ορίζεται ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λι-
δωρικίου κ. Πέτρου Χαράλαμπος – Κωνσταντίνος.
ΩΡΑ 11.00: Παρέλαση
Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί
χοροί στη πλατεία Βαθιάς από το χορευτικό του
Πολιτιστικού Συλλόγου Λιδωρικίου.
ΛΙΔΩΡΙΚΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
2288ηηςς ΟΟκκττωωββρρίίοουυ 119944ΟΟ
Δήμος Δωρίδoς
I. ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Α. Γενικός σημαιοστολισμός της πόλης από
την ογδόη πρωϊνή ώρα της 27ης Οκτωβρίου
μέχρι και τη δύση του ηλίου της 28ης, των Δημο-
σίων Καταστημάτων, Σχολείων Νομικών Προ-
σώπων, Οργανισμών, καθώς επίσης κεντρικών
δρόμων, πλατειών, οικιών και καταστημάτων.
Β. Φωταγώγηση όλων των Δημόσιων και Δη-
μοτικών Καταστημάτων τις βραδινές ώρες της
27ης και 28ηςΟκτωβρίου 2011.
II. ΤΗΝ 27η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Εορτασμός της Εθνικής μας επετείου σε όλα τα
σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Ευπαλίου
Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης.
III.ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑ-
ΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ 07.00: Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες του
Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου και όλων των εκ-
κλησιών των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτι-
κής Ενότητας Ευπαλίου.
ΩΡΑ 09.15: Προσέλευση των μαθητών των σχο-
λείων στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Ευπαλίου.
ΩΡΑ 09.45: Προσέλευση Προέδρου Δημοτικού
Συμβουλίου, Αντιδήμαρχου καθώς και άλλων επι-
σήμων προσκεκλημένων, στον Ι.Ν. Αγίου Γεωρ-
γίου.
ΩΡΑ 10.00 Δοξολογία.
Πανηγυρικός της ημέρας από τον Καθηγητή Γυ-
μνασίου Ευπαλίου κ. Χαρακίδα Ιωάννη.
Μετά το πέρας της δοξολογίας και την εκφώ-
νηση του πανηγυρικού οι επίσημοι θα μεταβούν
στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου.
ΩΡΑ 10.30: Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των
πεσόντων της 28ης Οκτωβρίου 1940.
ΩΡΑ 10.40: Κατάθεση στεφάνων:
α) Αντιδήμαρχος
β) Πρόεδρος Τ.Κ. Ευπαλίου
γ) Εθνική Αντίσταση
δ) Διοικητής Α.Τ. Ευπαλίου
ε) Διευθυντής Λυκείου Ευπαλίου
στ) Διευθυντής Γυμνασίου Ευπαλίου
ζ) Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Ευπαλίου
η) Διευθυντής Νηπιαγωγείου Ευπαλίου
θ) Παιδικός Σταθμός Ευπαλίου
ι) Πολιτιστικός Σύλλογος
ια) Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
IV.
α Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
β. Εθνικός Ύμνος
γ. Λήξη τελετής και αναχώρησης των επισήμων
για το χώρο διεξαγωγής της παρέλασης.
ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ: ορίζεται ο Πρόεδρος της ΤοΚ.
Ευπαλίου κ. Λακουμέντας Δημήτριος, με βοηθό
τον κ. Πετρόπουλο Θεοδόσιο.
ΩΡΑ 11.00: Παρέλαση

 

ΕΥΠΑΛΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

28ς Οκτωβρίου 1940

Δήμος Δωρίδoς
I. ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Α. Γενικός σημαιοστολισμός της πόλης από
την ογδόη πρωϊνή ώρα της 27ης Οκτωβρίου
μέχρι και τη δύση του ηλίου της 28ης, των
Δημοσίων Καταστημάτων, Σχολείων Νομικών
Προσώπων, Οργανισμών, καθώς επίσης
κεντρικών δρόμων, πλατειών, οικιών και
καταστημάτων.
Β. Φωταγώγηση όλων των Δημόσιων και
Δημοτικών Καταστημάτων τις βραδινές ώρες της
27ης και 28ης Οκτωβρίου 2011.
II.ΤΗΝ 27η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ
Εορτασμός της Εθνικής μας επετείου σε όλα τα
σχολεία της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος
Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης.
III.ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ 07.00: Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες του Ι.
Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Ερατεινής και όλων
των εκκλησιών των Τοπικών Κοινοτήτων της
Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος.
ΩΡΑ 09.15: Προσέλευση των μαθητών των
σχολείων στον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου
Ερατεινής.
ΩΡΑ 09.45: Προσέλευση του Αντιδήμαρχου
καθώς και άλλων επισήμων προσκεκλημένων,
στον Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Θεολόγου.
ΩΡΑ 10.00: Δοξολογία.
Πανηγυρικός της ημέρας από την δασκάλα
Δημοτικού Σχολείου Ερατεινής κ. Λάϊου
Αναστασία.
Μετά το πέρας της δοξολογίας και την εκφώνηση του
πανηγυρικού οι επίσημοι θα μεταβούν στο Μνημείο
των Πεσόντων.
ΩΡΑ 10.30: Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των
πεσόντων της 28ης Οκτωβρίου 1940.
ΩΡΑ 10.40: Κατάθεση στεφάνων:
α) Αντιδήμαρχος
β) Πρόεδρος Τ.Κ. Ερατεινής
γ) Εθνική Αντίσταση
δ) Διοικητής Α.Σ. Ερατεινής
ε) Εκπρόσωπος Μαθητών Λυκειακών Τάξεων
Ερατεινής
στ) Εκπρόσωπος Μαθητών Γυμνασίου Ερατεινής
ζ) Εκπρόσωπος Μαθητών Δημοτικού Σχολείου
Ερατεινής
η) Εκπρόσωπος Νηπιαγωγείου Ερατεινής.
IV.
α. Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
β. Εθνικός Ύμνος
γ. Λήξη τελετής και αναχώρησης των επισήμων
για το χώρο διεξαγωγής της παρέλασης.
ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ: ορίζεται ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Ερατεινής κ. Πολίτης
Σταύρος.
ΩΡΑ 11.00: Παρέλαση
Μετά το πέρας της παρέλασης θα ακολουθήσουν


ΕΡΑΤΕΙΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
28ης Οκτωβρίου 1940
Δήμος Δωρίδoς
I. ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Α. Γενικός σημαιοστολισμός της πόλης από την
ογδόη πρωϊνή ώρα της 27ης Οκτωβρίου μέχρι και
τη δύση του ηλίου της 28ης, του Δημοτικού Κατα-
στήματος, κεντρικών δρόμων, πλατειών, οικιών
και καταστημάτων.
Β. Φωταγώγηση του Δημοτικού Καταστήματος
τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτω-
βρίου2011.
II.ΤΗΝ 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΩΡΑ 07.00: Χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες του Ι.Ν.
Αγίου Γεωργίου Κροκυλείου και όλων των εκκλη-
σιών των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενό-
τητας Βαρδουσίων.
ΩΡΑ 09.30: Προσέλευση του Αντιδήμαρχου καθώς
και άλλων επισήμων προσκεκλημένων, στον Ι.Ν.
Αγίου Γεωργίου Κροκυλείου.
ΩΡΑ 09:40 Δοξολογία.
Πανηγυρικός της ημέρας από τον Πρόεδρο της
Τ.Κ. Κροκυλείου κ. Μπαρμπούτη Δημήτριο.
Μετά το πέρας της δοξολογίας και την εκφώνηση
του πανηγυρικού οι επίσημοι θα μεταβούν στο μνη-
μείο Μακρυγιάννη.
ΩΡΑ 10.15: Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των
πεσόντων της 28ης Οκτωβρίου 1940.
ΩΡΑ 10.30: Κατάθεση στεφάνων όπως προβλέπε-
ται από τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών:
α) Αντιδήμαρχος
β) Πρόεδρος Τ.Κ. Κροκυλείου
γ) Εθνική Αντίσταση
δ) Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κροκυλειωτών
«Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ».
III.
α. Τήρηση ενός λεπτού σιγής.
β. Εθνικός Ύμνος
γ. Λήξη τελετής και αναχώρηση των επισήμων.
ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ: ορίζεται ο Πρόεδρος
της Τ.Κ. Κροκυλείου κ. Μπαρμπούτης Δημή-
τριος.