Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Δ.Ε.Βαρδουσίων

  • Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Λιδωρίκι 19/10/2011
Αριθ.Πρωτ. 14901

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκτέλεση του έργου

«Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Δ.Ε.Βαρδουσίων».

Η οικονομική επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, θα προχωρήσει στην επιλογή αναδόχου για την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου Δ.Ε.Βαρδουσίων» προϋπ. € 6.998,70 με το ΦΠΑ ,με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά , με  ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού του έργου .

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι  Ε.Δ.Ε.  να  εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 27/10/2011 ,ημέρα Πέμπτη, υποβάλλοντας σχετική  σφραγισμένη οικονομική προσφορά και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος   (Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου), υπεύθυνη κα Π.Μηλιώνη.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν Εργολάβοι Δημοσίων ‘Εργων οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εκτέλεση έργων, οι οποίοι μαζί με την προσφορά τους θα πρέπει να υποβάλλουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Εργοληπτικό πτυχίο ή πιστοποιητικό εμπειροτέχνη
  • Φορολογική ενημερότητα
  • Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ
  • Πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές ενώσεις
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση , αναγκαστική διαχείριση  ούτε τους έχει επιβληθεί ποινή που να τους στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες δημοσίων έργων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και την παραλαβή της σχετικής τεχνικής περιγραφής του έργου και εντύπου προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στα τηλέφωνα του δήμου Δωρίδος : 2266 3 50115 κ. Ιωάννης Τριανταφύλλου  και  2634 3 50028 κα Παρθενία Μηλιώνη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ

Σχετικά αρχεία

Τεχνική περιγραφή έργου

Έντυπο οικονομικής προσφοράς