Περίληψη Διακήρυξης Προμήθειας Υγρών Καυσίμων

  • Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Λιδωρίκι 14/9/2011
Αριθ. Πρωτ.:13245
Πληροφορίες: Γ.Τριανταφύλλου – Π.Μηλιώνη
Τηλ: 2266050100 – 2634350028 fax: 2266022390 – 2634051228

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ο Δήμαρχος Δωρίδος , έχοντας υπόψη:
• τις διατάξεις της 11389/1993 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους
• Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995
• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης των καυσίμων όπως αυτή προσδιορίζεται από τη Δ/νση Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδος , για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης ,πετρελαίου κίνησης για τα αυτοκίνητα και μηχανήματα καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τα κτίρια, του Δήμου Δωρίδος συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 97.347,80 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Δωρίδος στο Λιδωρίκι ,ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής , την 7/10/2011, ημέρα Παρασκευή , ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά είτε ανά Δημοτική Ενότητα παράδοσης των καυσίμων είτε για όλες τις Δημοτικές Ενότητες ως εξής :
1. Δημοτική Ενότητα Βαρδουσίων , προϋπολογισμός 22.715,96 ευρώ.
2. Δημοτική Ενότητα Ευπαλίου , προϋπολογισμός 18.988,30 ευρώ.
3. Δημοτική Ενότητα Λιδωρικίου , προϋπολογισμός 40.332,45 ευρώ.
4. Δημοτική Ενότητα Τολοφώνα , προϋπολογισμός 15.311,00 ευρώ

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% στο ποσό που θα διαγωνισθεί έκαστος ενδιαφερόμενος με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και θα απευθύνεται προς το Δήμο Δωρίδος

Οι προσφορές θα συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Ν. 2286/1995 και του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφ. Υπ. Εσ. Δ.Δ.Α. 11389/1993).

Πληροφορίες και τεύχη διακήρυξης: Τηλ.: 2266350100 , 2634350028 , Φαξ:2266022390 -2634051228, κ. Τριανταφύλλου Ιωάννης – κα Μηλιώνη Παρθενία .

Ο Δήμαρχος
Γεώργιος Ν. Καπεντζώνης