Περίληψη διακήρυξης: Μεταφορά Μαθητών

  • Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ
Λιδωρίκι, 30 Αυγούστου 2011
Αριθ. Πρωτ. 12371

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Δωρίδος προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 246.850,20 € πλέον ΦΠΑ 13% και συνολική απαιτούμενη πίστωση 278.940,73 € με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δωρίδος, στο Λιδωρίκι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, από την Επιτροπή Διαγωνισμού στις 8 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης παράδοσης προσφορών 10.00 π.μ.
Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το σύνολο των δρομολογίων ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Δωρίδος.
Αρμόδιοι για παροχή πληροφοριών:
Δ.Ε. Λιδωρικίου: Κων/νος Τραχανάς – τηλ. 2266 (3) 501 14
Δ.Ε. Τολοφώνας: Λύτρα Χρυσάνθη – τηλ. 2266 (0) 311 00 εσωτ. 4
Δ.Ε. Ευπαλίου: Παναγιώτης Λάμπος – τηλ. 2634 (3) 500 25
Δ.Ε. Βαρδουσίων : Ράμμος Ιωάννης – τηλ. 2266 (0) 412 44

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικ. ΚΑΠΕΝΤΖΩΝΗΣ