Δημόσια διαβούλευση για τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας

  • Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Δημόσια διαβούλευση για τον περιορισμό της πλαστικής σακούλας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως το τέλος Αυγούστου:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/580&format=HTML&aged=0&language=EL&guiLanguage=en

Η διαδικτυακή διαβούλευση είναι ανοικτή έως τον Αύγουστο του 2011.Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, Janez Potočnik, δήλωσε τα εξής: «Πριν από πενήντα χρόνια, η πλαστική σακούλα μιας χρήσης ήταν σχεδόν άγνωστη, ενώ τώρα χρησιμοποιείται για ελάχιστα λεπτά της ώρας κι έπειτα ρυπαίνει το περιβάλλον μας επί δεκαετίες. Οι κοινωνικές όμως αντιλήψεις εξελίσσονται και υπάρχει ευρύτατη επιθυμία για αλλαγή. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, εξετάζουμε όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της πανευρωπαϊκής απαγόρευσης της πλαστικής σακούλας μεταφοράς αντικειμένων. Χρειαζόμαστε τις απόψεις όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών ώστε να συμπληρωθούν οι επιστημονικές μας αναλύσεις[1] και να διευκολυνθεί η χάραξη πολιτικής για το συγκεκριμένο ζήτημα, που πνίγει το περιβάλλον μας».

Περισσότερες πληροφορίες:

Το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης μπορεί να συμπληρωθεί στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_el.htm

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οδηγία 94/62/EΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας:
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging/index_en.htm