Κανονισμός λειτουργίας βοσκοτόπων και ελέγχου αυθαίρετης – άνομης βόσκησης

  • Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ                         Λιδωρίκι 12 Αυγούστου 2011
ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                         Αριθ. Πρωτ.:  11697
Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι
Ταχ. Κώδικας: 330 53
Πληροφορίες: Χαρ. Μπάκας
Τηλέφωνο: 22663 50134
Fax: 22660 22390
e-mail: [email protected]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΑΣ

 

Με την υπ’ αριθ. 15/200/02-08-2011 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος, που λήφθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, θεσμοθετείται ο παρακάτω Κανονισμός λειτουργίας βοσκοτόπων και ελέγχου αυθαίρετης – άνομης βόσκησης, που αφορά στα εγκαταλειπόμενα αδέσποτα ή έκθετα ζώα, στην είσοδο και περιφορά αυτών εντός οικισμών και κοινόχρηστων χώρων και στα δημιουργούμενα προβλήματα.

Άρθρο 1
Οι στην περιφέρεια του  Δήμου βοσκήσιμοι τόποι, των οποίων την κυριότητα, νομή ή χρήση έχει ο Δήμος, διατίθενται κατ’ αρχήν στους δημότες κτηνοτρόφους προς βόσκηση των ζώων τους, σύμφωνα με την κατ’ έτος εκδιδόμενη απόφαση του ΔΣ περί τοποθέτησης αυτών, στις βοσκές και του καταβλητέου δικαιώματος βοσκής.
Άρθρο 2
Ετεροδημότης ποιμένας, προσλαμβανόμενος από δημότη κτηνοτρόφο προς φύλαξη των ζώων αυτού, ως ο Νόμος ορίζει και κατέχων ζώα, δύναται να κάνει χρήση των στο άρθ. 1 βοσκοτόπων για ορισμένο αριθμό και είδος ζώων και επί καταβολή δικαιώματος βοσκής του ύψους αυτών καθοριζομένου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 3
Τμήματα βοσκοτόπων που τυχόν θα προτείνονται κατ’ έτος από το Τοπικό Συμβούλιο ή τον Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας, ως περίσσευμα βοσκής (λιβάδια) καθοριζομένων κατ’ έκταση, όρια και είδος των δεκτών προς βόσκηση σ’ αυτά ζώων, εκμισθώνονται δια δημοπρασίας αποκλειστικά σε κατ’ επάγγελμα κτηνοτρόφους.
Άρθρο 4
Η εγκατάσταση εκάστου κτηνοτρόφου στις βοσκές ενεργείται μετά από αντίστοιχη αίτηση-δήλωσή του προς τη Δημοτική Αρχή, κατόπιν γενικής προς τούτο έγγραφης προκήρυξης-πρόσκλησης του Δημάρχου και μόνον κατόπιν έγγραφης άδειας του Δημάρχου. Ο άνευ αδείας του Δημάρχου εγκατασταθείς θεωρείται ως αυθαιρέτως βόσκων.
Άρθρο 5
Εάν κτηνοτρόφος  δεν υπέβαλε την παραπάνω (αρθ.4) αίτηση ή δήλωση ή υπέβαλε αυτή εκπροθέσμως υπόκειται σε πρόστιμο μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού του νομίμως καταβληθέντος δικαιώματος, προκειμένου δε περί  ανειλικρινούς δήλωσης σε πρόστιμο ποσού ίσου προς το μη δηλωθέν. Η βεβαίωση της παράβασης αυτής γίνεται από την Επιτροπή εισαγωγής ζώων  στις βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης. Το πρόστιμο επιβάλλεται υποχρεωτικά δια αιτιολογημένης απόφασης του Δημάρχου. Ο καθ’ού το πρόστιμο δικαιούται προσφυγής ως ο Νόμος ορίζει (αρθ.57 Ν.Δ. 3033/54).
Άρθρο 6
Οι δημότες κτηνοτρόφοι τοποθετούνται στις βοσκές συνήθως της περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας κατοικίας τους, απαγορευμένης της χρήσης υπ’ αυτών βοσκοτόπων περιφέρειας άλλης Τοπικής Κοινότητας. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρήση βοσκοτόπων άλλης της κατοικίας τους Τ.Κ. ή αυτής που τοποθετήθηκαν με απόφαση του Δ.Σ., σε περίπτωση περισσεύματος βοσκής σε κάποια Τ.Κ. περιφέρειας του Δήμου ή από κτηνοτρόφους δημότες άλλου, συνήθως όμορου, Δήμου, επιβάλλεται σε βάρος αυτών πρόστιμο αυθαίρετης βόσκησης, του ύψους αυτού καθιριζομένου εκάστοτε υπό του Δημοτικού Συμβουλίου.
Άρθρο 7
Οι κτηνοτρόφοι που καταλαμβάνονται ως αυθαιρέτως βόσκοντες τα ζώα τους, ανα θέσεις και όρια πέραν των αναφερομένων στην άδεια εγκατάστασης, υποχρεούνται στην καταβολή διπλασίου δικαιώματος του καθορισθέντος κατ’έτος αντιστοίχου νόμιμης βόσκησης και για κάθε φορά που διαπιστώνεται η αυθαιρεσία αυτή.
Άρθρο 8
Απαγορεύεται η βόσκηση των ζώων κάθε κτηνοτρόφου περιαστικά των οικισμών και κατοικημένων περιοχών των Τ.Κ. και σε νοητή περιμετρική γραμμή τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακρινές κατοικίες. Στην περίπτωση αυτή και ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των ζώων επιβάλλεται  στον ιδιοκτήτη κτηνοτρόφο πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για την πρώτη φορά, οχτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τη δεύτερη και δεκαέξι χιλιάδων (16.000) ευρώ για την τρίτη κ.ο.κ. για την εφεξής φορά.
Άρθρο 9
Οι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου 8 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εισόδου των ζώων εντός των οικισμών και περιφοράς των σε κοινόχρηστους χώρους, όπως πλατείες, πάρκα, αλσύλια, παιδικές χαρές, χώρους κοιμητηρίων, βρύσες, χώρους απόρριψης απορριμμάτων, εγκαταστάσεις κ.λ.π., προς αναζήτηση τροφής και νερού με την πρόσθετη καταμήνυση των υπαιτίων προς άσκηση αρμοδίως ποινικής δίωξης για παραβάσεις υγειονομικών  κ.λ.π  διατάξεων και σε συντρέχουσες περιπτώσεις φθοράς κοινής περιουσίας.
Άρθρο 10
Στις περιπτώσεις που η πάσης μορφής αυθαίρετη βόσκηση γίνεται κατ’εξακολούθηση θα ενεργείται καταμήνυση προς άσκηση αρμοδίως ποινικής δίωξης για το καθ’ εκάστην περίπτωση αντικείμενο της παράβασης σε συνδυασμό με τις γενικές περί πταισμάτων διατάξεις, άρθρο 411 επόμ. Ποινικού Κώδικα.
Άρθρο 11
Τα υπό του παρόντος κανονισμού προβλεπόμενα σε βάρος των υπαιτίων, πρόστιμα, δικαιώματα και καταμηνύσεις επιβάλλονται δι’ αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση έγγραφη έκθεση ή διαπιστωτική πράξη της προς τούτο συγκροτηθείσης υπ’ αυτού επιτροπής εισαγωγής των ζώων στις βοσκές και ελέγχου αυθαίρετης βόσκησης.
Άρθρο 12
Τις διαφωνίες των κτηνοτρόφων μεταξύ των ή με το Δήμο που αφορούν την εγκατάσταση των ποιμνίων τους στους βοσκήσιμους τόπους, δικάζει κατά τη διαδικασία των προσωρινών μέτρων ο Ειρηνοδίκης, εφαρμόζων τις περί του θέματος αυτού νομίμως εγκεκριμένες αποφάσεις του ΔΣ, ως ο νόμος ορίζει.
Άρθρο 13
Δεν θεωρείται αυθαίρετη η βόσκηση ζώων που οδηγούνται στις χειμερινές βοσκές και διέρχονται  την περιφέρεια του Δήμου, όταν η παραμονή αυτών σ’ αυτή δεν παρατείνεται πέραν των σαράντα οκτώ (48) ωρών.
Άρθρο 14
Κτηνοτρόφοι κύριοι ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο κάτοχοι βοσκήσιμων εκτάσεων μεγαλύτερων των χιλίων (1000) στρεμμάτων δεν δικαιούνται και δεν εγκαθίστανται στους Δημοτικούς βοσκήσιμους  τόπους.-
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΖΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ