ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ και περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» για την παροχή υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών ΔΕ ΕΥΠΑΛΙΟΥ Δήμου Δωρίδος για το έτος 2024» (CPV: 92332000-7 Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών) εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ποσού 76.898,00€ πλέον ΦΠΑ 24% 18.455,52€, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 95.353,52€.

  • Σάββατο, 27 Απριλίου 2024