Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας Μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 452.005,44 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

  • Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2023