Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας Μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας 748.206,41 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%),

  • Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2023