Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτες ωρίμανσης έργων του Δήμου Δωρίδος Εκτιμώμενης αξίας 598.406,40Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%)

  • Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2023