Διακήρυξη για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ E-ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Εκτιμώμενη αξία 300.000,00€ Φ.Π.Α. 24%: 72.000,00€. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 372.000,00€. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ:194573

  • Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2023