ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης: “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ” με ανοιχτό διαγωνισμό [μέσω του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ Δ. ΔΩΡΙΔΟΣ» (CPV: 45453100-8, Κωδικός ΝUTS: EL645 ΦΩΚΙΔΑ, με προϋπολογισμό 383.064,52 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

  • Πέμπτη, 08 Ιουνίου 2023