ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιας, Ανοικτής (κάτω των ορίων), Ηλεκτρονικής διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δωρίδος 2022-2024» ΚΩΔΙΚΟΙ CPV : 50112000-3, 34350000-5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 259.000,00€

  • Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022