Πρόσκληση του άρθ. 120 του Ν.4412/16 για απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΝ. ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΔΕ ΤΟΛΟΦΩΝΟΣ», σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16

  • Σάββατο, 25 Δεκεμβρίου 2021