΄ Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της πλατφόρμας ZOOM) την 29η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄

  • Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού,

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Διοικητικής Μέριμνας και

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Ταχ. Δ/νση: Λιδωρίκι

Ταχ. Κώδικας: 330 53

Πληροφορίες: Χ. Μπάκας

Τηλέφωνο: 22660 22066 E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δωρίδος».

     Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δωρίδος, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (μέσω της πλατφόρμας ZOOM) την 29η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄, σύμφωνα με 

α) το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-7-2018) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 114, παρ. 8 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019), με το άρθρο 177, περ. β΄ της παρ. 1 και το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄/30-10-2019), και με το άρθρο 10, παρ. 2 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α΄/11-3-2020),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄/3-4-2020),

γ) την Κ.Υ.Α. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 72486/19-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5401/20-11-2021) με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» και κάθε νεοτέρα όμοια αυτής,

δ)  την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/189/οικ.21929/23-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΓ846ΜΤΛ6-5Θ9) με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (67η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) και κάθε νεοτέρα όμοια αυτής,

για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:       

  1. Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης (Γ’ Τρίμηνο 2021) για τα αποτελέσματα  της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χασούρας Ξενοφών)
  2. Αποδοχή πίστωσης, αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος οικονομικού έτους 2021 και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους. (Εισηγητής: Προϊστάμενος Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χασούρας Ξενοφών)
  3. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων μεταβολών σχολικών μονάδων των Διευθυντριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας στην περιοχή του Δήμου Δωρίδος για το σχολικό έτος 2022-2023. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Αντιδήμαρχος, κ. Γλυμίτσας Γεώργιος)
  4. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Δωρίδος, για τη συγκρότηση των Σχολικών Συμβουλίων στις σχολικές μονάδες της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας – Αντιδήμαρχος, κ. Γλυμίτσας Γεώργιος)
  5. Έγκριση του «ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗΣ/ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ,  ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΔΑΡΔΑΝΟΣ». (Εισάγεται από την Εκτελεστική Επιτροπή.  Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Καπεντζώνης Γεώργιος)
  6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση για 2 έτη (2022-2023) της παροχής δωρεάν σίτισης και καταλύματος διαμονής στους Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στις σχολικές μονάδες του Λιδωρικίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ)

                                                           H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                         ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ