Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται το Στρατηγικό Σχέδιο. Μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, από πολίτες ή ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς από 06.10.2021 έως και 24.10.2021

  • Τρίτη, 05 Οκτωβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιδωρίκι, 5 Οκτωβρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωρίδος κατά τη συνεδρίαση στις 27.09.2021
ενέκρινε τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος ( Α΄Φαʆση ) του Δήμου
για την περίοδο 2019-2023.
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί την Α΄ Φάση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος που εκπονήθηκε από την Διεπιστημονική Ομάδα Έργου
(Δ.Ο.Ε.) που συγκροτήθηκε με την 293/2021 (αριθμ. πρωτ.: 4227/10.05.2021) απόφαση του
Δημάρχου Δωρίδος, με την υποστήριξη της υπηρεσίας προγραμματισμού και τη συνεργασία
όλων των υπηρεσιών των Νομικών Προσώπων του Δήμου και της Αιτωλικής Αναπτυξιακής,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010) και εγκρίθηκε με την
αριθμ. 1/1/8.9.2021 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Δωρίδος, η οποία το
εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδος.
Στην Β’ Φάση που θα ακολουθήσει, θα περιλαμβάνεται ο Επιχειρησιακός και
Οικονομικός Προγραμματισμός των δράσεων του Δήμου καθώς και οι δείκτες παρακολούθησης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποσκοπεί στην εισαγωγή συστηματικών διαδικασιών
σχεδιασμού, προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων του Δήμου και
θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής και οργανωτικής – λειτουργικής
ανάπτυξης του για την περίοδο 2019-2023.
Σκοπός του είναι η βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου, η παροχή καλύτερων
υπηρεσιών προς τους δημότες και η ανάπτυξη της περιοχής.
Η Α’ Φάση περιλαμβάνει το όραμα, τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τη στρατηγική
του Δήμου.
Πιο αναλυτικαʆ, στην Α΄ Φαʆση περιγραʆφεται και αξιολογειʆται η υφισταʆμενη καταʆσταση
της περιοχής, σε σχέση με τα γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, αναπτυξιακά και
οικονομικά χαρακτηριστικά της καθώς και η οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών και των
Νομικών Προσώπων.
Στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, περιγράφονται, τα μειονεκτήματα και
πλεονεκτήματα του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οι δυνατότητες και οι αδυναμίες
των υπηρεσιών καθώς και οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί από διαφόρους εξωγενείς παράγοντες.
Η αξιολόγηση καταλήγει στη διατύπωση των κρίσιμων ζητημάτων τα οποία είναι
σκόπιμο να αντιμετωπιστούν την περίοδο 2019-2023.
Για τη διατύπωση των κρίσιμων ζητημάτων ελήφθησαν υπόψη οι κατευθύνσεις
αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Στη συνέχεια, διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα για την περιοχή και προσδιορίζεται
η στρατηγική του Δήμου, δηλαδή οι στόχοι που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση του οράματός
του.
Το όραμα αποτελεί μια συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης
στην περιοχή του Δήμου, για την τρέχουσα τετραετία, ενώ ο προσδιορισμός της στρατηγικής
γίνεται με τον καθορισμό στόχων.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε δημόσια
διαβούλευση. Για το σκοπό αυτό, το πλήρες κείμενο και το ερωτηματολόγιο δημόσιας
διαβούλευσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Δωρίδος www.dorida.gr.
Μέσω του ερωτηματολογίου μπορούν να υποβάλλονται προτάσεις, από πολίτες ή
ενώσεις πολιτών και από τοπικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς από 06.10.2021 έως
και 24.10.2021. Οι προτάσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του τελικού
κειμένου.
Η υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων μπορεί να γίνεται:
Α) Ταχυδρομικά στη Δ/νση: Δήμος Δωρίδος, Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής, 33058 Ερατεινή
Β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Email: [email protected]
Γ) Μέσω fax στον αριθμό: 2266 0 32323
Δ) Με κατάθεση σε έντυπη μορφή σε υπάλληλο στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων του
Δήμου Δωρίδος.
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την
Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου
Δωρίδος Χρυσάνθη Λύτρα στο τηλ. 2266350314 και στο Email: [email protected]


O Δήμαρχος

Γεώργιος Καπεντζώνης