Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021, με ώρα έναρξης 11:00΄ και ώρα λήξης 13:30΄

  • Δευτέρα, 04 Οκτωβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           37/2021                                         Λιδωρίκι  04/10/2021

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ                                                                                                                Αριθ.Πρωτ.: 10092

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                                                                                          

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ             

Πληροφ.: Ευαγγελία Στρούζα

τηλ.: 2266.350.316

κιν.: 694.222.59.10

προς:  ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                    ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

1.  Ευσταθίου Ανδρέα

2.  Μαυρομμάτη Εμμανουήλ

3.  Μπαρμπούτη Ιωάννη

4.  Παπαγεωργίου Ελένη

5.  Καγιά Ιωάννη

6.  Ασημάκη Αθανάσιο

    Καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) που θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 8 Οκτωβρίου  2021, με ώρα έναρξης 11:00΄ και ώρα λήξης 13:30΄, σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07- 2018),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄/3-4-2020),

γ) το με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού»,

δ) την  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 40, Α.Π.: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με θέμα: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων»,

ε) την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου Α.Π.: 69472/24.09.2021 Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης από το πράσινο ταμείο (Αρ. Αποφ. 222.2.2/2021) για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Δωρίδος, ύψους  170.901,60 ευρώ καθώς και εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΘΕΜΑ 2: Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού (covid-19).

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση 1ου πρακτικού ανοιχτού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση ύδρευσης

Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Δωρίδος» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου με τίτλο: «Δημοτική

Οδοποιία Δ.Ε. Λιδωρικίου», με αριθμ. μελ. 09/2020.

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κάμπου, Δ.Ε. Ευπαλίου», με αριθμ. μελ. 12/2020.

ΘΕΜΑ 6:  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αναβάθμιση κτιρίου και περιβάλλοντος  χώρου στην Τ.Κ. Κονιάκου, Δ.Ε.  Λιδωρικίου», με  αριθμ. μελ. 6/2020.

Ο Πρόεδρος

Πολίτης Σταύρος