Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, με ώρα έναρξης 11:00΄ και ώρα λήξης 13:30

  • Πέμπτη, 09 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           36/2021                                         Λιδωρίκι  09/09/2021

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ                                                                                                               Αριθ.Πρωτ.: 9169

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                                                                                          

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ             

Πληροφ.: Ευαγγελία Στρούζα

τηλ.: 2266.350.316

κιν.: 694.222.59.10

προς:  ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                            ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

1.  Ευσταθίου Ανδρέα

2.  Μαυρομμάτη Εμμανουήλ

3.  Μπαρμπούτη Ιωάννη

4.  Παπαγεωργίου Ελένη

5.  Καγιά Ιωάννη

6.  Ασημάκη Αθανάσιο

    Καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου) που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου  2021, με ώρα έναρξης 11:00΄ και ώρα λήξης 13:30΄, σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07- 2018),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄/3-4-2020),

γ) το με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού»,

δ) την  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 40, Α.Π.: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με θέμα: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων»,

ε) την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 163, Α.Π.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης (Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021) για τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Δωρίδος.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση πρακτικού υπ΄ αριθμ. 3, Ηλεκτρονική αποσφράγιση, αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου  και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ/ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ», (CPV): 42961200-2), Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, πρώην ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών,  Κ.Α. 63-7135.002, υποέργο Νο2., για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος, με Ανοικτή «άνω των ορίων» Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 1.300.169,76€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Αριθμ. Διακήρυξης 3057/01-04-2021 – ΑΔΑΜ: 21PROC008375678), που αφορά τους υπ. αριθμ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ, 108230.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση της 19/2021 μελέτης του έργου: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Δωρίδας (Α’ & Β’ Φάση)», προϋπολογισμού: 398.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Τ.Κ. Ποτιδάνειας, Δ.Ε. Ευπαλίου» (Αρ. Μελ. 10/2020).

ΘΕΜΑ 5: Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: «Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Λιδωρικίου, Δ.Ε. Λιδωρικίου».

ΘΕΜΑ 6: Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Καλλιθέας, Δ.Ε. Τολοφώνος».

ΘΕΜΑ 7: Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Ερατεινής Δήμου Δωρίδος, Π.Ε. Φωκίδας».

ΘΕΜΑ 8: Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Κοινότητας Πύργου, Δ.Ε. Ευπαλίου».

ΘΕΜΑ 9: Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: «Δημοτική Οδοποιία Κοινότητας Πύργου, Δ.Ε. Ευπαλίου».

ΘΕΜΑ 10: Τροποποίηση Συγκρότησης Επιτροπής για την παραλαβή και έλεγχο της ποιότητας των υλικών που χρησιμοποιούνται στο έργο: «Δημοτική οδοποιία Δ.Ε. Λιδωρικίου».

ΘΕΜΑ 11: Άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό Α202/2020 αποφάσεως του Μονομε-λούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς (επί προσφυγής Ιωάννη Αθαν. Τσιάντα).

Ο Πρόεδρος

Πολίτης Σταύρος