Πρόσκληση σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021, με ώρα έναρξης 12:00΄ και ώρα λήξης 13:00

  • Πέμπτη, 19 Αυγούστου 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            πρακτικό 34/2021                              Λιδωρίκι  19/08/2021

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ                                                                                                         Αριθ.Πρωτ.: 8326

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ                                                                                                          

OΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ             

Πληροφ.: Ευαγγελία Στρούζα

τηλ.: 2266.350.316

κιν.: 694.222.59.10

προς:  ΤΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                    ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ

1.  Παλασκώνη Κωνσταντίνο

2.  Μαυρομμάτη Εμμανουήλ

3.  Μπαρμπούτη Ιωάννη

4.  Παπαγεωργίου Ελένη

5.  Καγιά Ιωάννη

6.  Ασημάκη Αθανάσιο

    Καλείστε σε δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δωρίδος (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου), που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Αυγούστου  2021, με ώρα έναρξης 12:00΄ και ώρα λήξης 13:00΄, σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133 Α΄/19-07- 2018),

β) το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α΄/3-4-2020),

γ) το με αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Σύγκλιση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

δ) την  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 40, Α.Π.: 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), με θέμα: «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων»,

ε) την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με Αριθμό Εγκυκλίου: 163, Α.Π.: 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων» για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Καλλιθέας, Δ.Ε. Τολοφώνος» και ανάδειξη οριστικού αναδόχου.

ΘΕΜΑ 2: Εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Δάφνου, Δ.Ε. Λιδωρικίου», του Κ.Α. 25-7336.039, προϋπολογισμού: 7.196,96€.

Ο Πρόεδρος

Πολίτης Σταύρος